کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍دی‍ران‌
م‍دی‍ران‌ -- آم‍وزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ران‌ -- اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
ول‍ش‌ ج‍ک‌، ۱۹۳۵ - م‌kcaJ,heleW.
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ات‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۲ - م‌
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
ب‍ارن‍ارد، چ‍س‍ت‍رای‍روی‍ن‍گ‌، ۱۸۸۶- ۱۹۶۱
رب‍ی‍ع‍ی‌ م‍ن‍دج‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹
ک‍رام‍س‌، ج‍ف‍ری‌
گ‍ی‍وری‍ان‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ب‍روج‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍اوالان‌
ش‍ب‍اوی‍ز
ف‍ردوس‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ن‍ی‌ ن‍گ‍ار: م‍رن‍دی‍ز
ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تعیین خطمشی دولتی
الوانی ، مهدی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
وظیفه های مدیران
بارنارد، چسترایروینگ ، ۱۸۸۶- ۱۹۶۱ ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ب۲و۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نه برای لقمه ای نان :آداب بازرگانی و اخلاق مدیریت
ماتسوشیتا، کونوسوکی ، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹ ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۷‬,‭‌م۲‌ن۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روانشناسی در آموزش مدیریت
استات ، دیوید، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیران و قانون
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۰۵۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
گیوریان ، حسن ؛  تهران یکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌گ۹‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اخلاقی در خدمات دولتی
ربیعی مندجین ، محمدرضا ؛  تهران یکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های مدیریت :ویژه مسئولین امر به معروف و نهی از منکر مناطق و مراکز اجرائی
تهران بروج   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب و لچ :۲۴ درس از جک ولچ بزرگترین مدیراجرایی دنیا
کرامس ، جفری ؛  مشهد نی نگار: مرندیز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۲‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک