کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لاف‌ ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
ج‍ل‍س‍ه‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
م‍دی‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ژاپ‍ن‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
م‍ش‍ک‍ل‌گ‍ش‍ائ‍ی‌
وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
 
پدیدآور:
اق‍ت‍داری‌، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۰-
ب‍ارن‍ارد، چ‍س‍ت‍رای‍روی‍ن‍گ‌، ۱۸۸۶- ۱۹۶۱
ج‍ی‌، راس‌
درداری‌ ، ن‌
رش‍ی‍دپ‍ور، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
ف‍ران‍س‍ی‍س‌، دی‍و، ۱۹۴۱-
ف‍رن‍چ‌، درک‌
م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۵-
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۳۵-
ه‍ی‍ن‍ز، م‍اری‍ون‌
پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌، س‍ی‍ری‍ل‌ ن‍ورث‌ ک‍وت‌، ۱۹۰۹-
گ‍ی‍ب‍س‍ن‌، م‍ارس‍ی‌
 
ناشر:
ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ دی‍ن‌ و دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
م‍ول‍وی‌
پ‍روان‍ه‌ ک‍ارک‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر مدیریت اسلامی
رشیدپور، عبدالمجید ؛  [تهران ] موسسه دین و دانش   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭ر۵د۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسلامی
نبوی ، محمدحسن ، ۱۳۳۵- ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ن۲‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق مدیریت در اسلام
محمدی ری شهری ، محمد، ۱۳۲۵- ؛  [قم ] حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌م۳‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
افراد مشکل دار
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۳‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپنی
درداری ، ن ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مدیریت ( توصیفی )انگلیسی - فارسی شامل واژگان :اداره ی امور دولتی ، مدیریت بازرگانی ،...
فرنچ ، درک ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭‌ف۴‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای موثر در اداره جلسات
هینز، ماریون ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭‍ه۹ر۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
وظیفه های مدیران
بارنارد، چسترایروینگ ، ۱۸۸۶- ۱۹۶۱ ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ب۲و۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپن در رویارویی جهانی ( کاوشی از درون )
[تهران ] سازمان مدیریت صنعتی ، مرکز آموزش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌م۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت :سیستم و رفتار سازمانی
اقتداری ، علیمحمد، ۱۳۱۰- ؛  [تهران ] مولوی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه های بزرگ در مدیریت
پارکینسون ، سیریل نورث کوت ، ۱۹۰۹- ؛  تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرکز آموزش بانکداری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای لازم برای موفقیت در مدیریت
گیبسن ، مارسی ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌گ۹‌م۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات به آسانی حل می شوند اگر...
فرانسیس ، دیو، ۱۹۴۱- ؛  [تهران ] پروانه کارکیا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۹‬,‭‌ف۴‌م۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کاربردی برای مدیران در خانه ، مدرسه و سازمان ( با تاکید بر مباحث روانشناسی صنعتی بالینی )
ساعتچی ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بحران
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌ج۹‌ب۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کار زیاد
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پروژه
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطات سازمانی
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌س۹۵، ۲۰.‌ج‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری در مدیریت
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌س۹۵، ۷.‌ج‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کارکنان
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲،‌س۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7