کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌زاده‌، م‍ح‍م‍د
رم‍ض‍ان‍ی‌، ع‍م‍ران‌
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ل‍ی‍ب‍ووی‍ت‍س‌، ج‍ی‌
ی‍ون‍گ‍ه‍اگ‍ن‌، س‍ون‌
 
ناشر:
: ک‍ت‍اب‍دار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اداری‌، م‍ال‍ی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍وزه‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ی‍لاد س‍ع‍ادت‌
ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت هوشمند در اقتصاد دانایی محور
یونگهاگن ، سون ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری ، مالی و منابع انسانی ، مرکز مدارک علمی ، موزه و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ی ۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تولید علم و فناوری ( اصول و راهبردها)
گروه مطالعاتی دانشکده مدیریت راهبردی ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ت۹۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش سازمانی
رمضانی ، عمران ؛  تهران bتلفن ناشر : ۷۷۵۹۳۲۰۴،آدرس ناشر :تهرانو- خ یونسیان - خ شهید طایی - پلاک 3 میلاد سعادت   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭ر۸‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش :مفاهیم و زیرساخت ها
حسن زاده ، محمد ؛  تهران : کتابدار   ، ،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ح۵‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
از اطلاعات تا دانش :چالش ها و رهیافت ها
فتاحی ، رحمت الله ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۲۱۸۸۹۷۹۵۶۱،آدرس ناشر :تهران - خیابان فتحی شقاقی - پلاک 701 واحد 1 کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف۲۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش : آموزه هایی از مهندسی دانش
لیبوویتس ، جی ؛  تهران bتلفن ناشر :, 16597988نمابر ناشر ;, 06597988آدرس ناشر :یوسف آباد. خ فتحی شقاقی پ 701 واحد1 کتابدار   ، ،۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲،‌ل۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک