کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اع‍ت‍ی‍اد -- ب‍ه‍داش‍ت‌
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌ س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ق‍اچ‍اق‌ س‍ی‍گ‍ار -- خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ف‍ی‌م‍ی‍لان‍ی‌، ه‍وم‍ن‌، ۱۳۴۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌
م‍س‍ج‍دی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ک‍راف‍ت‍ون‌، ج‍ان‌، ۱۹۱۲ - م‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍وی‌ دک‍ت‍ر م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌ دک‍ت‍ر م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، زیانها و روش ترک
مسجدی ، محمد رضا ؛  تهران مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌م۳‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنترل و پیشگیری از استعمال دخانیات راهنما کشورهای کم درآمد۱۹۹۸
تهران مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۸‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دخانیات یک تهدید جهانی
کرافتون ، جان ، ۱۹۱۲ - م ؛  تهران مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ک ۴‌س۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راه طلایی
شریفی میلانی ، هومن ، ۱۳۴۸ - ، مترجم ؛  تهران مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی دکتر مسیح دانشوری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۱۴۹‬,‭‌ش۹۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک