کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ آم‍وزش‌ و ف‍ن‌آوری‌ و ام‍ار ورای‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ص‍رام‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ آم‍وزش‌ و ف‍ن‌آوری‌ و ام‍ار ورای‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ویژه پیرامون وضعیت موادمخدر
صرامی ، رضا ؛  تهران مرکز تحقیقات آموزش و فن آوری و امار ورایانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۳۶۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک