کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
اع‍ص‍اب‌ خ‍ودک‍ار -- داروه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
خ‍ان‍واده‌ -- آل‍م‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
س‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- اش‍ت‍ب‍اه‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ری‍ت‍ا
ب‍رزی‍ن‍ک‍ا، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌، ۱۹۲۸-
روزن‌ ب‍اوم‌، ه‍ای‍دی‌
ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
ل‍وم‍ی‍س‌، ت‍د
م‍ازن‍ر، ج‍ودی‍ت‌، ۱۹۲۴- ۱۹۸۳
م‍ان‍ف‍ردا، م‍ارگ‍ری‍ت‌ ل‍وس‍ی‌
م‍وری‍س‌، ری‍چ‍ارد
م‍وری‍ش‌، آی‍ور
ن‍ج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۷-
ک‍اری‍ر، ال‍ی‍ور
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به روان شناسی
اتکینسون ، ریتا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۲د۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول اپیدمیولوژی
مازنر، جودیت ، ۱۹۲۴- ۱۹۸۳ ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۵۱‬,‭‌م۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول زهرشناسی
لومیس ، تد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
داروشناسی دستگاه عصبی خودکار محیطی
کاریر، الیور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۲۳‬,‭‌ک۲د۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان پرستاری
مانفردا، مارگریت لوسی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های مشاوره و روان درمانی
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش۷‌ن۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه :نقد مبانی نظری جامعه شناسی خانواده در آلمان
روزن باوم ، هایدی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۲۸‬,‭ر۹‌خ۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نقش تعلیم و تربیت در جهان امروز
برزینکا، ولفگانگ ، ۱۹۲۸- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۸۸۰‬,‭‌ب۴‌ن۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح رفتار کودکان
موریس ، ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭ر۷‌م۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت
موریش ، آیور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱/۸‬,‭‌ف‍لا۸‌م۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
غلط ننویسیم :فرهنگ دشواریهای زبان فارسی
نجفی ، ابوالحسن ، ۱۳۰۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۷۳‬,‭‌ن۳‌غ۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه بهداشت :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۳‬,‭و۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک