کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- خ‍دم‍ات‌
 
پدیدآور:
آن‍دری‍ن‌، چ‍ارل‍ز
س‍ع‍ی‍دی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۳-
غ‍ف‍اری‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رطاه‍ر، ۱۳۴۰-
وای‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍وت‌، ۱۹۱۴ - ، وی‍راس‍ت‍ار
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ن‍زدی‍ک‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی
آندرین ، چارلز ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭آ۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی
سعیدی ، محمدرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۱۶‬,‭‌س۷د۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملی مشارکتی
وایت ، ویلیام فوت ، ۱۹۱۴ - ، ویراستار ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭و۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مشارکت اجتماعی
موسوی ، میرطاهر، ۱۳۴۰- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۷۱‬,‭‌م۸د۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی مشارکت
غفاری ، غلامرضا ؛  تهران نزدیک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۷۷۱‬,‭‌غ۷‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی توصیفی مشارکت های مردمی
سعیدی ، محمدرضا، ۱۳۴۳- ؛  تهران سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌م۵،‌س۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درمان چندبعدی نظام مند و مشارکت های محله :کاهش خشونت جوانان و سوء مصرف مواد مخدر
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ن۹،د۴‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک