کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ش‍اغ‍ل‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ -- ش‍رح‌ وظای‍ف‌
م‍ش‍اغ‍ل‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
 
پدیدآور:
رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌
ف‍رم‍ن‍ش‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مبانی نظری ( نگرش کاربردی )
رونق ، یوسف ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭ر۹ط۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در بخش عمومی
رونق ، یوسف ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭ر۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( با آخرین اصلاحات - ۱۳۸۴)
تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی ( با آخرین اصلاحات و الحاقات قانون مدیریت خدمات کشوری )
رونق ، یوسف ؛  تهران فرمنش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک