کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ش‍اوره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ب‍ازی‌درم‍ان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- م‍ش‍اوره‌
خ‍ان‍واده‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌
خ‍ط ب‍ح‍ران‌( م‍ش‍اوره‌)
روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و م‍ش‍اوره‌
م‍ش‍اوره‌
م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
ن‍وج‍وان‍ان‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- م‍ش‍اوره‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- م‍ش‍اوره‌
ک‍ودک‍ان‌ -- م‍ش‍اوره‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۱۹-
ج‍ورج‌ ، ری‍ک‍ی‌L yekciR ,egroeG.
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍م‍ن‍ت‌، ۱۳۳۹-
رض‍وان‍پ‍ور، ش‍ب‍ن‍م‌، ۱۳۴۲-
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
طاه‍ری‌ ن‍خ‍س‍ت‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۸-
ع‍س‍ک‍ری‌ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۱-
ف‍ررا، م‍ت‍ی‍و
ق‍اض‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ق‍اض‍ی‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۱۲-
ل‍ن‍درث‌، گ‍اری‌ ل‍ی‌
ل‍وئ‍ی‍س‌، ج‍ودی‍ت‌
ن‍واب‍ی‌ن‍ژاد، ش‍ک‍وه‌، ۱۳۱۵-
ن‍ی‍ک‍خ‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
ه‍رش‍ن‌س‍ن‌، دی‍وی‍د، ۱۹۳۳-
ک‍ارول‌، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌
ک‍وری‌، م‍اری‍ان‌اش‍ن‍ای‍در، ۱۹۴۲ - م‌
گ‍ل‍دارد، ک‍ات‍ری‍ن‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
اس‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
اطلاع‍ات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌)
رش‍د
روان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ب‍زان‌
س‍خ‍ن‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ه‍ن‍ر و ت‍رب‍ی‍ت‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
گ‍ف‍ت‍گ‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره خانواده
رضوانپور، شبنم ، ۱۳۴۲- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۶‬,‭ر۶‌م۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت خانواده :مورد استفاده دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی
حسینی ، میمنت ، ۱۳۳۹- ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۷/۷‬,‭‌ح۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های مشاوره و روان درمانی
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش۷‌ن۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره ازدواج ، رویکرد وظیفه مدار
طاهری نخست ، حمیدرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰‬,‭ط۲‌م۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقش بهداشت روان در ازدواج ، زندگی زناشویی ، طلاق
عسکری فر، حسین ، ۱۳۲۱- ؛  تهران گفتگو   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ع۵‌ن۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جوان در هیاهوی اضطراب :سیری در سلسله نیازهای جوانان
اسماعیلی ، امیر، ۱۳۱۹- ؛  تهران هنر و تربیت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۶‬,‭‌ف‍لا۵۴‌ج۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بازی درمانی ( دینامیسم مشاوره با کودکان )
لندرث ، گاری لی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ب۲‌ل۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره گروهی با نوجوانان بزهکار
فررا، متیو ؛  تهران سبزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۶۹‬,‭‌ف۴‌م۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول روان پزشکی بالینی :راهبردهای تشخیصی و درمانی اختلالهای روانی ( براساس [ 01 ,DCI ,VI - MSD( دی .اس .ام .۵ و ای .سی .دی - ۱۰]
نیکخو، محمدرضا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشها و تکنیکهای مشاوره و روان درمانی
قاضی ، قاسم ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران ، دانشکده علوم تربیتی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۵‬,‭‌ق۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره بهداشت روانی :نظریه و عمل
هرشن سن ، دیوید، ۱۹۳۳- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۶‬,‭‍ه۴‌م۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی و مشاوره گروهی
نوابی نژاد، شکوه ، ۱۳۱۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵‌ن۹۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و روان درمانی ( نظریه ها و راهبردها)
ساعتچی ، محمود، ۱۳۲۰ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌س۲‌م۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ها و روشهای مشاوره و روان درمانی
قاضی ، قاسم ، ۱۳۱۲- ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۵‬,‭‌ق۲د۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد مشاوره در پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر
لوئیس ، جودیت ؛  تهران اسپند هنر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی
کوری ، ماریان اشنایدر، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ک۹‌گ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی مشاوره با کودکان
گلدارد، کاترین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴‬,‭‌گ۸ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی درمان شناختی - رفتاری سوء مصرف مواد
کارول ، کتلین ؛  تهران اسپند هنر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ک۲ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای مشاوره بهداشت باروری و جنسی جوانان
سازمان جهانی بهداشت .واحد بهداشت خانواده .برنامه بهداشت نوجوانان ؛  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰‬,‭‌ب۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی مشاوره : نظریه ها ، اهداف و فرایندهای مشاوره و روان درمانگری
جورج ، ریکی L yekciR ,egroeG. ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵‌ج۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4