کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ش‍ع‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادراک‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، اح‍م‍د
اش‍ت‍ال‌، اگ‍ون‌
ورن‍ون‌، م‍گ‍دال‍ن‌ دوروت‍ه‌آ، ۱۹۰۱-
 
ناشر:
م‍ش‍ع‍ل‌
م‍ش‍ع‍ل‌، روز ب‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌: م‍ش‍ع‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی احساس و ادراک
ورنون ، مگدالن دوروته آ، ۱۹۰۱- ؛  اصفهان مشعل   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭و۴ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی نوجوانان و جوانان :شخصیتی ، رفتاری ، تحصیلی ، شغلی ، بزهکاری و اعتیاد
احمدی ، احمد ؛  تهران نشر نخستین : مشعل   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ف‍لا۳ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و شناسایی مواد دارویی گیاهی به روش میکروسکوپی و کرماتوگرافی
اشتال ، اگون ؛  اصفهان مشعل ، روز بهان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک