کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ص‍اح‍ب‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ان‍گ‍ی‍زش‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ارم‍ن‍د ب‍رای‌ اخ‍ت‍لالات‌ گ‍س‍س‍ت‍گ‍ی‌ دی‌ .اس‌ .ام‌ ۴ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ در روان‍ک‍اوی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ در روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‌درم‍ان‍ی‌ -- ف‍ن‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ گ‍روه‍ی‌
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۴.
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اوت‍م‍ر، اک‍ه‍ارت‌، ۱۹۳۳-
ری‍چ‌، ج‍ان‌
س‍ام‍رز ف‍ل‍ن‍اگ‍ن‌، ج‍ان‌
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ای‍ک‍ل‍ز ، راب‍رت‌ ، ۱۹۳۶ - م‌treboR ,slehciM .
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
ن‍راق‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۶-
ه‍رس‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌
پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌، ب‍ت‍س‍اب‍ه‌، ۱۳۵۴-
گ‍ودرزی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۳-
گ‍ی‍ل‍ه‍ام‌، ب‍ی‍ل‌
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
اخ‍ت‍ران‌
ارج‍م‍ن‍د
اطل‍اع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ل‍ل‌ ج‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ژه‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
رش‍د
روزب‍ه‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ف‍رادی‍د
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه روان شناختی با کودک و نوجوان
ریچ ، جان ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌م۶ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روان شناسی بالینی و روان پزشکی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ش۲ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای [ VI - MSD دی .اس .ام ۴]
اوتمر، اکهارت ، ۱۹۳۳- ؛  [تهران ] ارجمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بحث گروهی متمرکز =puorG sucoF
پارساپژوه ، بتسابه ، ۱۳۵۴- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱/۲۸‬,‭‌پ۲‌ب۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی بر اساس روانکاوی
مایکلز ، رابرت ، ۱۹۳۶ - م treboR ,slehciM . ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پی نکته هایی برجامعه شناسی خودمانی
نراقی ، حسن ، ۱۳۲۶- ؛  تهران اختران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۴۳‬,‭ر۲۲۵‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه تشخیصی
هرسن ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‍ه۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الگوی مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات VI-MSD
محمدخانی ، پروانه ؛  تهران فرادید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۳‬,‭‌گ۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مصاحبه انگیزشی :رویکردی نوین در درمان معتادان
قربانی ، مجید ؛  تهران انتشارات ملل جهان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۴۴‌م۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه پژوهی :راهنمای فن مصاحبه علمی
گیلهام ، بیل ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۸۴‬,‭‌م۶،‌گ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه بالینی
سامرز فلناگن ، جان ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌س۲‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی در درمان مشکلات روانی
تهران اطلاعات : ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌م۵۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال های RT-VI-MSD
محمدخانی ، پروانه ؛  تهران bتلفن ناشر :, 34524888نمابر ناشر ;, 38021888آدرس ناشر :خ مطهری ، خ سلیمان خاطر، کوچه اسلامی ، تقاطع بانه ، پلاک 4/2 دانژه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌م۳‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی :اصول و راهکارهای تغییر رفتارهای اعتیادی
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۶۲۵۸۰۴۹ ۰۳۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، ابتدای خیابان ارتش . کنکاش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۶،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز مراجع برای تغییر رفتار مصرف مواد :راهکارهای مصاحبه انگیزشی
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۶۶۵۸۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، [۱۳۹۱]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌خ۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه بالینی پیشرفته به روش گام به گام
گودرزی ، محمدعلی ، ۱۳۴۳- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌گ۹‌م۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک