کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ارم‍ن‍د ب‍رای‌ اخ‍ت‍لالات‌ گ‍س‍س‍ت‍گ‍ی‌ دی‌ .اس‌ .ام‌ ۴ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‌درم‍ان‍ی‌ -- ف‍ن‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
اوت‍م‍ر، اک‍ه‍ارت‌، ۱۹۳۳-
س‍ام‍رز ف‍ل‍ن‍اگ‍ن‌، ج‍ان‌
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
ه‍رس‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
اطل‍اع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ل‍ل‌ ج‍ه‍ان‌
دان‍ژه‌
رش‍د
ف‍رادی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روان شناسی بالینی و روان پزشکی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ش۲ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای [ VI - MSD دی .اس .ام ۴]
اوتمر، اکهارت ، ۱۹۳۳- ؛  [تهران ] ارجمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه تشخیصی
هرسن ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‍ه۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الگوی مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات VI-MSD
محمدخانی ، پروانه ؛  تهران فرادید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۳‬,‭‌گ۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مصاحبه انگیزشی :رویکردی نوین در درمان معتادان
قربانی ، مجید ؛  تهران انتشارات ملل جهان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۴۴‌م۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه بالینی
سامرز فلناگن ، جان ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌س۲‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی در درمان مشکلات روانی
تهران اطلاعات : ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌م۵۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال های RT-VI-MSD
محمدخانی ، پروانه ؛  تهران bتلفن ناشر :, 34524888نمابر ناشر ;, 38021888آدرس ناشر :خ مطهری ، خ سلیمان خاطر، کوچه اسلامی ، تقاطع بانه ، پلاک 4/2 دانژه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌م۳‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک