کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ع‍ان‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍س‍ردگ‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍ان‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۰-
 
ناشر:
زری‍ن‌
چ‍اپ‍خ‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بهزیستی
معانی ، ایرج ، ۱۳۲۰- ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌م۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماری نامرئی افسردگیهای روانی =sredrosid evisserpad ssenlli elbisivnI ehT""
معانی ، ایرج ، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] چاپخش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌م۷‌ب۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک