کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍ت‍ادان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ن‍ام‍ه‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
ب‍اق‍ری‌ وان‍ائ‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
خ‍زائ‍ل‍ی‌ پ‍ارس‍ا، ف‍اطم‍ه‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌ زم‍ان‌
رح‍ی‍م‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۴-
ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ش‍پ‍رد ، اس‍ک‍ات‌
ص‍ال‍ح‌پ‍ور، ش‍ه‍اب‌
ض‍راب‍ی‌، ه‍م‍ا، ۱۳۳۵-
ل‍وئ‍ی‍س‌، ج‍ودی‍ت‌
ل‍ی‍اق‍ت‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۱-
م‍م‍ت‍ازی‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ک‌داول‌، دی‍وی‍د
واح‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۲۹-
وزی‍ری‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍ار، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز، ۱۳۲۳-
ک‍ارول‌، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌
ک‍ف‍اش‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌
ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
اس‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‌ آف‍ری‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
روش‍ن‍گ‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌، دف‍ت‍ر پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ام‍ور اع‍ت‍ی‍اد
ع‍اب‍د
ع‍س‍ک‍ری‍ه‌
ع‍ل‍م‌ و ورزش‌
ف‍ردان‍ش‌
م‍ه‍دی‍س‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ک‍ان‍ون‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌
ن‍ش‍ر س‍ب‍ح‍ان‌: م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۲۲ ب‍ه‍م‍ن‌
ن‍ق‍ش‌ ک‍ل‍ک‌
پ‍رش‍ک‍وه‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
معتاد کیست :مواد مخدر چیست
دانش ، تاج زمان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۲۴‌م۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ترک اعتیاد :روشهای کاربردی ترک اعتیاد و کنترل وسوسه و راهنمای دوری از مخدر و برخورد صحیح با معتاد برای خانواده ها
کفاشیان ، محمدعلی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۷‌خ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی درمان سوء مصرف کنندگان مواد
وزیریان ، محسن ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۷ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده :رویکرد مددکاری اجتماعی
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رهایی از اعتیاد در نوجوانان و جوانان
باقری وانائی ، پیمان ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ب۹ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیص و درمان بدون بستری معتادان
صالح پور، شهاب ؛  تهران فردانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲۱۳ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تقابل نسلها :والدین - جوانان ، مباحث رشد و اعتیاد
ضرابی ، هما، ۱۳۳۵- ؛  رشت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ض۴‌ت۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد به مواد مخدر تریاک - هروئین " :نشانه های شناخت یک فرد معتاد در خانواده "
واحد، ابراهیم ، ۱۳۲۹- ؛  [تهران ] نشر سبحان : موسسه خدمات فرهنگی ۲۲ بهمن   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭و۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :از اصول تا عمل
مک داول ، دیوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کانون گسترش علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۶۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و اعتیاد
ممتازی ، سعید ؛  زنجان مهدیس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۷۴‌خ۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بچه های اعتیاد :نگاهی به موقعیت اجتماعی و حقوقی کودکان والدین معتاد در ایران
کار، مهرانگیز، ۱۳۲۳- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ک۹‌ک۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مرکز اجتماع درمان مدار :مرکز اقامتی درمانی بیماران وابسته به مواد
خزائلی پارسا، فاطمه ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری ، دفتر پیشگیری و امور اعتیاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌خ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی معتادان ( مقدمه ای بر دینامیک گروهی معتادان )
لیاقت ، غلامعلی ،۱۳۱۱- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ل۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
انسان و مساله اعتیاد
شهبازی ، علی ، گردآورنده و مترجم ؛  [قم ] نقش کلک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۸۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد مشاوره در پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر
لوئیس ، جودیت ؛  تهران اسپند هنر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شناخت و درمان اعتیاد در ایران
تهران ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشتهای عبرت انگیز از زندگی معتادان
رحیمی اصفهانی ، غلامحسین ، ۱۳۱۴- ؛  تفرش عسکریه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۳۵‌س۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی درمان شناختی - رفتاری سوء مصرف مواد
کارول ، کتلین ؛  تهران اسپند هنر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ک۲ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هوشیاری ، توانایی ، زندگی
شپرد ، اسکات ؛  [بی جا] سازمان بهزیستی کشور معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانش آفرین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷‌ف‍لا۶۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8