کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ود
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ا -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ودی‍اف‍ت‍ه‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ دوازده‌ ق‍دم‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
م‍ت‍ام‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌ -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‍ب‍ودی‍اف‍ت‍ه‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‍ب‍ودی‍اف‍ت‍ه‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار خ‍ان‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اخ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍ام‍د، ۱۳۵۷-
ب‍رگ‍ر، آل‍ن‌، ۱۹۵۲ - م‌
دب‍ل‍ی‍و.، ج‍ورج‍ی‍ا
دش‍ت‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۵۰-
راج‍رز، ب‍ارب‌، ۱۹۴۷ - م‌
لارس‍ن‌، ارن‍س‍ت‌
ل‍ی‍ن‍ت‍ن‌، ج‍رم‍ی‌ ام‌
م‍ع‍ارف‌ون‍د، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ن‍وی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ج‍وزف‌
ون‍ب‍رگ‌، ک‍ن‍ت‌ دب‍ل‍ی‍و
پ‍ل‍ت‍ز، لارن‍س‌ آل‍ن‌
پ‍ورت‍ی‍م‍ور ف‍رد ت‍ب‍ری‍زی‌، ف‍اطم‍ه‌
ک‍ن‍ف‍چ‍ی‍ان‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۷-
ک‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
اف‍ق‌ دور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وروزی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍ارخ‍ان‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ان‍ار، ش‍ای‍س‍ت‍ه‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ان‌ ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
زه‍ره‌ون‍د
س‍ی‍م‍ی‍ن‌
م‍ه‍ر و م‍اه‌ ن‍و
م‍ه‍رس‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ه‍ادی‌(ع‌)
ک‍ی‍م‍ی‍ااث‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر مصرف الکل و مواد :راهنمایی برای آغاز فرایند تغییر
لینتن ، جرمی ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۶‬,‭‌ل۹‌غ۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و درمان اعتیاد( با امکان سرویس دهی در منازل )
تهران bتلفن ناشر : ۲۲۵۶۲۷۳۳,نمابر ناشر ; ۲۲۵۸۹۸۹۱,آدرس ناشر :پاسداران - اختیاریه جنوبی - کوچه ازاده - پلاک ۵ موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۳۸‬,‭‌م۴۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد(پیشگیری و درمان :)آسیب شناس و بومی سازی قدمهای AN در ایران
کیانی ، علیرضا ؛  گرگان bتلفن ناشر : ۲۲۴۲۲۵۸ - ۰۱۷۱ ،آدرس ناشر :گرگان - خ . شهیدبهشتی . بازار رضا انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰،/‌ف‍لا۹،‌ک۹۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
لذت مقصود :مرحله ۳ بهبودی
لارسن ، ارنست ؛  تهران bتلفن ناشر :94210388 زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۵‬,‭‌ل۲‌ل۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه در بازتوانی معتادین
پورتیمور فرد تبریزی ، فاطمه ؛  تبریزbتلفن ناشر : ۵۵۳۰۵۲۳،آدرس ناشر :خیابان شریعتی شمالی ساختمان وجداندوست انتشارات یانار، شایسته   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌پ۸۶‌ت۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از عود
معارف وند، معصومه ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۲۲۸۸،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۶۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خدمات بستری در درمان اعتیاد
تهران مهر و ماه نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌خ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کتاب راهنمای کارکرد قدم
تهران کیمیااثر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۲۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چگونگی عملکرد
تهران انجمن ان ای جهانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌چ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سلاح بی صدا مرگ خاموش
کنفچیان ، حجت الله ، ۱۳۴۷- ؛  تهران سیمین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۹‌س۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای سلامت و مراقبت اجتماعی در سوءمصرف مواد مخدر :سیاست ها و اولویت های پژوهشی
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭ر۲‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تسهیل گر دوازده قدم
نوینسکی ، جوزف ؛  مشهد مکتبه الامام الهادی (ع )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ن۹‌ت۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نذار این لعنتی داغونت کنه :۵۰ نکته که برای بهبودی بدانیم
دبلیو.، جورجیا ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۲۸‌ن۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کارگاه بهبودی
دشتی ، مجتبی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭د۵‌ک۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه ی مغزی :چگونه توان مغزی خود را در حین درمان بیماری اعتیاد، بهبود و ارتقا دهیم ؟
اختیاری ، حامد، ۱۳۵۷- ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲۴،‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد مبتنی بر ذهن آگاهی
پلتز، لارنس آلن ؛  اصفهان انتشارات نگارخانه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌پ۸،د۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
۱۲عامل سازنده در فرآیند بهبودی کسب بهبودی عاطفی از طریق خودآگاهی و عملکرد صحیح
برگر، آلن ، ۱۹۵۲ - م ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌ب۴د۸۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی ارتکاب به جرم مراجعان سوء مصرف مواد :کتاب راهنما، نگاهی بر ارزیابی پیشرفت و تغییر
ونبرگ ، کنت دبلیو ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭و۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دوازده قدمی که زندگی ات را نجات می دهد :خاطراتی واقعی از معتادانی که به پاکی رسیده اند
راجرز، بارب ، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭ر۲د۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فقط برای امروز :مراقبه های روزانه برای معتادان در حال بهبودی
تهران کیمیااثر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۷‬,‭۱۳۸۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2