کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد - درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ود -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -درم‍ان‌
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ا -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ان‍ج‍م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ای‌ گ‍م‍ن‍ام‌
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌suomynonA scitocraN
ف‍رای‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۶۹ - م‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌ ، ان‍ج‍م‍ن‌
م‍ع‍ت‍ادان‌--ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا--ای‍ال‍ات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ --درم‍ان‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار خ‍ان‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍رگ‍ر، آل‍ن‌
ب‍زم‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌
ب‍ی‌.، م‍ل‌
ت‍ش‍وی‍ق‍ی‌، ف‍روه‍ر،۱۳۲۳-
خ‍زائ‍ل‍ی‌ پ‍ارس‍ا، ف‍اطم‍ه‌
دب‍ل‍ی‍و.، ج‍ورج‍ی‍ا
س‍ع‍دال‍ه‌، س‍رخ‍وش‌ گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ش‍او، ب‍رای‍ان‌ اف‌
ف‍رای‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۶۹ - م‌
ق‍اس‍م‌ اف‌، م‍ح‍م‍د
ل‍ی‍ن‍ت‍ن‌، ج‍رم‍ی‌ ام‌
ن‍وروزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ن‍ی‍ک‍ولاوس‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌ ت‍ی‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
اف‍ق‌ دور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
ت‍رق‍ی‌
خ‍واج‍ه‌ رش‍ی‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دای‍ره‌
راه‌ ش‍ی‍ری‌
رش‍د
زه‍ره‌ ون‍د
زه‍ره‌ون‍د
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌، دف‍ت‍ر پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ام‍ور اع‍ت‍ی‍اد
س‍پ‍ی‍دب‍رگ‌
ف‍روه‍ر ت‍ش‍وی‍ق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍وزران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مرکز اجتماع درمان مدار :مرکز اقامتی درمانی بیماران وابسته به مواد
خزائلی پارسا، فاطمه ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری ، دفتر پیشگیری و امور اعتیاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌خ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معتادان گمنام : چگونگی عملکرد برنامه معتادان گمنام
تهران ترقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۵۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چگونه اعتیادم را ترک کنم ؟ :راهنمای کامل سم زدایی
قاسم اف ، محمد ؛  تهران راه شیری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معتادان گمنام
تهران ترقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۰۲‬,‭‌م۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کارکرد قدم
تهران کوزران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیام رهایی :
تشویقی ، فروهر،۱۳۲۳- ؛  تهران فروهر تشویقی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ت ۵‌پ۹۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رقص خود خواسته با شیطان
فرای ، جیمز، ۱۹۶۹ - م ؛  تهران دایره   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۳۱‬,‭‌ف۴ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زندگی در اجتماع درمان مدار
سعداله ، سرخوش گردآورنده و مترجم ؛  همدان خواجه رشید   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌س۶۷ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و اعتیاد
تهران انتشارات رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۳۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از لغزش
گورسکی ، ترنس تی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پاکی ماندگار :طرح پیشگیری از بازگشت به اعتیاد( لغزش )
گورسکی ، ترنس تی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۹‌پ۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هفت اصل کلیدی در فرایند بهبودی
بی .، مل ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌ب۸۶۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
۱۲عامل ویرانگر در فرایند بهبودی
برگر، آلن ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌ب۴د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیداری درون :رویکرد حلقه زندگی بر بهبودی از اعتیاد
نیکولاوس ، مارتین ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌ن۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نذار اعتیاد داغونت کنه :۵۰ نکته که هر معتادی باید برای بهبودی بداند
دبلیو.، جورجیا ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۲۸‌ن۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی وابستگی به مواد(:سبب شناسی ، تشخیص و درمان اعتیاد)
بزمی ، نعیمه ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ب۴ر ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و ترک آن (به زبان ساده )
شاو، برایان اف ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ش۲،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای درمان بستری سوءمصرف مواد
نوروزی ، علیرضا ؛  تهران سپیدبرگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۸۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر مصرف الکل و مواد :راهنمایی برای آغاز فرایند تغییر
لینتن ، جرمی ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۶‬,‭‌ل۹‌غ۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و درمان اعتیاد( با امکان سرویس دهی در منازل )
تهران bتلفن ناشر : ۲۲۵۶۲۷۳۳,نمابر ناشر ; ۲۲۵۸۹۸۹۱,آدرس ناشر :پاسداران - اختیاریه جنوبی - کوچه ازاده - پلاک ۵ موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۳۸‬,‭‌م۴۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3