کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍ودی‌ ال‍ی‍گ‍ودرزی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍ودی‌ ال‍ی‍گ‍ودرزی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
ان‍ت‍ظار س‍ب‍ز
ان‍ت‍ظارس‍ب‍ز
ش‍ه‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ه‍م‍ی‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عشقهای نافرجام :فرجام همنشینی با دوستان فاسد :...مجموعه ماجراهای واقعی از زندگی پسران و دختران همراه با تحلیل روان شناسی رابطه ها
ملک محمودی الیگودرزی ، امیر، ۱۳۵۱- ؛  اصفهان انتظار سبز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۲۳‬,‭‌ل۷۳۶۵‌ع۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عشقهای دروغین :فرجام همنشینی با دوستان فاسد :...مجموعه ماجراهای واقعی از زندگی دختران و پسران همراه با تحلیل روان شناسی رابطه ها
ملک محمودی الیگودرزی ، امیر، ۱۳۵۱- ؛  اصفهان انتظارسبز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۲۳‬,‭‌ل۷۳۶۵‌ع۴۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد جوانان ... فرجام همنشینی با دوستان فاسد ...مجموعه ماجراهای واقعی از زندگی پسران و دختران همراه با تحلیل روان شناسی رابطه ها
ملک محمودی الیگودرزی ، امیر، ۱۳۵۱- ؛  اصفهان شهید حسین فهمیده   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۲۳‬,‭‌ل۷۳۶۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک