کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ل‍وری‍دای‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ . -ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ج‍س‍ت‍ج‍و
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وب‌س‍ای‍ت‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ازی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
آرم‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ت‍م‍پ‍لار، ری‍چ‍ارد
ح‍ی‍ات‍ی‌، زه‍ی‍ر
س‍ک‍ر، ج‍ی‍ن‌
ش‍اه‍ن‍گ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌، طی‍ب‍ه‌
ع‍اص‍م‍ی‌، ع‍اص‍ف‍ه‌
ف‍ره‍م‍ن‍د، م‍ح‍م‍د
لارج‌، ان‍درو
لاودن‌، ک‍ن‍ت‌
ل‍ی‌، س‍ول‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌، ۱۳۳۱-
ه‍ی‍ل‌، م‍ای‍ک‍ل‌ دب‍ل‍ی‍و
وی‍ل‍س‍ون‌، پ‍ائ‍ولا
 
ناشر:
ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ب‍زان‌
ع‍ب‍اس‌ دولان‍ی‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
ق‍و، چ‍اپ‍ار
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍اپ‍ار
ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ت‍اب‍دار، چ‍اپ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی ( مفاهیم و روش ها)
شاهنگیان ، محمدحسین ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ش۲‌م۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اطلاعات
مهدوی ، محمدنقی ، ۱۳۳۱- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶۴‬,‭‌م۹‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی
مهدوی ، محمدنقی ، ۱۳۳۱- ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌م۹‌ت۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جستجوی اطلاعات در عصر اطلاعات :اصول و مهارت ها
لارج ، اندرو ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۴۶۰‬,‭‌ل۲‌ج۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گردآوری اطلاعات
تمپلار، ریچارد ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۴۶۰‬,‭‌ت۸‌گ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فن آوری اطلاعات
لاودن ، کنت ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ل۲‌ف۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فناوری اطلاعات
فرهمند، محمد ؛  تهران حریم دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ف۴۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نویسی منابع الکترونیکی با استفاده از قواعد فهرست نویسی انگلو - امریکن
تهران چاپار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲۴‬,‭‌ف۸۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
وب سایت های کتابخانه ای تولید مجموعه ها و سرویس های آنلاین
ویلسون ، پائولا ؛  تبریز عباس دولانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۷۵‬,‭و۲و۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های دیجیتالی
آرمز، ویلیام ؛  تهران قو، چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۲‬,‭آ ۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نخستین همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال
همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال ( نخستین :۱۳۸۷ ؛  تهران سبزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‍ه۷۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر اطلاعات بر جامعه
هیل ، مایکل دبلیو ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۲۱‬,‭‍ه۹‌ت۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
منابع الکترونیکی و توسعه مجموعه کتابخانه
لی ، سول ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ل ۹‌م۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آماده سازی منابع اطلاعاتی
شهمیرزادی ، طیبه ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ش۹آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد کتابخانه مجازی
تهران bتلفن ناشر :, 16597988نمابر ناشر ;, 06597988آدرس ناشر :فتحی شقاقی ، نرسیده به سلماس ،پلاک ۱۰۷ ، واحد ۱ کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری الکترونیکی و کتابخانه دیجیتال
سکر، جین ؛  تهران کتابدار، چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۵‬,‭‌س۷‌ی۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی و رده بندی منابع اطلاعاتی
حیاتی ، زهیر ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۲۱۸۸۹۷۹۵۶۱،آدرس ناشر :تهران - خیابان فتحی شقاقی - پلاک 701 واحد 1 کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ح۹‌ف۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعاتی با تاکید بر سیستم های کتابخانه ای و اطلاع رسانی
عاصمی ، عاصفه ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‌ع۲‌س۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک