کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ن‍ص‍وری‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۸- ۱۳۶۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ن‍لان‍دی‌ -- ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
م‍ن‍ص‍وری‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۸- ۱۳۶۵
وال‍ت‍اری‌، م‍ی‍ک‍ا ت‍وی‍م‍ی‌، ۱۹۰۸- ۱۹۷۹
 
ناشر:
زری‍ن‌
زری‍ن‌: ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین جاوید
منصوری ، ذبیح الله ، ۱۲۸۸- ۱۳۶۵ ؛  [تهران ] زرین : نگارستان کتاب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌م۸‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سینوهه :پزشک مخصوص فرعون
والتاری ، میکا تویمی ، ۱۹۰۸- ۱۹۷۹ ؛  تهران زرین   ، ۱۳۸۱-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭و۲۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک