کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۴۴-
ث‍اق‍ب‍ی‌، ف‍ری‍د، ۱۳۵۱-
خ‍ن‍ی‍ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸-
ده‍س‍ت‍ان‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد، م‍ن‍ص‍ور
س‍ادات‍ی‍ان‌، س‍ی‍داص‍غ‍ر
طرف‍ی‌ ع‍م‍ی‍دپ‍ور، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌
ن‍اص‍ری‌، ف‍رح‌، ۱۳۴۸-
ه‍ارج‍ی‌، اوئ‍ن‌، ۱۹۵۰ - م‌
ک‍ارت‍ل‍ج‌، گ‍ون‍دول‍ی‍ن‌، ۱۹۴۳-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آوای‌ ک‍لار
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ان‍ج‍ک‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌
ج‍ی‍ح‍ون‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍واه‍ران‌. م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ه‍اج‍ر
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ پ‍رورش‌
ش‍ه‍رت‍اش‌ زاگ‍رس‌
م‍ا و ش‍م‍ا
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍م‌
ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای مقابله با آسیبهای اجتماعی ( پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر)
ناصری ، فرح ، ۱۳۴۸- ؛  تهران نقش مهر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ن۲‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان
کارتلج ، گوندولین ، ۱۹۴۳- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۸۳‬,‭‌ک۲آ۸۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی
هارجی ، اوئن ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۹‬,‭‍ه۲‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دریچه ای به روشنایی
سمنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۳۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی را بیاموزیم
ثاقبی ، فرید، ۱۳۵۱- ؛  اراک انجکن فرهنگی و هنری استان مرکزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HS‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ث۲‌م۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی
سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان ؛  تهران سازمان آموزش پرورش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌م۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی
خنیفر، حسین ، ۱۳۴۸- ؛  قم حوزه علمیه قم . مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران . مرکز نشر هاجر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌خ ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی ( مهارت حل مساله و تصمیم گیری )
امیری ، محمدمهدی ، ۱۳۴۴- ؛  تهران آوای کلار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ف‍لا ۸۷‌م۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی ( ۱)
دهستانی منفرد، منصور ؛  قم نشر میم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭د۹‌م ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی (۳)
دهستانی منفرد، منصور ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭د۹‌م۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی (۴)
دهستانی منفرد، منصور ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭د۹‌م ۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی
تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌م ۸۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی (برای نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان :)اعتماد به نفس ، مهارتهای اجتماعی
ساداتیان ، سیداصغر ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۲۷۰۷۹۱,نمابر ناشر ; ۸۸۲۴۱۲۳۴,آدرس ناشر :تهران گیشا ک فرزین پ ۳ ما و شما   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌م۹،‌س۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از آسیب های اعتیاد به مواد مخدر با مهارت های رفتاری ارتباطی روانشناختی در زندگی
طرفی عمیدپور، شمس الدین ؛  اهواز شهرتاش زاگرس   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک