کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌، ۱۳۳۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌، ۱۳۳۱-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اطلاعات
مهدوی ، محمدنقی ، ۱۳۳۱- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶۴‬,‭‌م۹‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی
مهدوی ، محمدنقی ، ۱۳۳۱- ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌م۹‌ت۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک