کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ه‍رس‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ود
ای‍دز در ج‍وان‍ان‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ح‍اف‍ظه‌
خ‍ش‍م‌
درم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌
دن‍دان‌ -- ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا
ش‍ی‍ش‍ه‌ (م‍واد م‍خ‍در)
ش‍ی‍ش‍ه‌( م‍واد م‍خ‍در)
م‍ادری‌
م‍ت‍ام‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌ -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- رف‍ت‍ار ج‍ن‍س‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ ده‍ان‌ و دن‍دان‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
اخ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍ام‍د
اخ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍ام‍د، ۱۳۵۷-
اس‍دال‍ل‍ه‌زاده‌، س‍ارا
رض‍اپ‍ور، ت‍ارا
ش‍ک‍رچ‍ی‌زاده‌، ه‍اج‍ر
ف‍ره‍ودی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۱-
ق‍ن‍ب‍ری‌، ام‍ی‍ر،۱۳۵۷-
م‍ش‍ت‍اق‌، ن‍ه‍ال‍ه‌
م‍ع‍ارف‌ون‍د، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
م‍ک‍ری‌، آذرخ‍ش‌
 
ناشر:
م‍ه‍رس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ماجرای جدال دیو و فرشته
اختیاری ، حامد ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲‍ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیشه چیست و اعتیاد به آن چگونه درمان می شود؟
تهران مهرسا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین (راهنمای روانشناسان )
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۴۰۰۳،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری - خ منیری جاوید- کوچه مینا- پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸،/‌م۲،آ۵۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین ( برای خانواده ها)
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۴۰۰،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸،/‌م۲،ر۱۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایدز و فرزندان ما :چگونه فرزندانمان را برای مقابله با بیماری ایدز تربیت کنیم ؟
اختیاری ، حامد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۴۰۰،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۳۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و فرزندان ما :چگونه فرزندانی دور از اعتیاد و سوء مصرف مواد داشته باشیم ؟
اختیاری ، حامد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۴۰۰،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تربیت جنسی و فرزندان ما :چگونه با فرزندانمان در مورد مسائل جنسی صبحت کنیم ؟
اختیاری ، حامد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۴۰۰،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۳۵‬,‭‌ف‍لا۳۳‌ت۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نوجوانانمان را دریابیم :چگونه برخورد مناسبی با تغییرات روحی و جسمی فرزندانمان در دوره نوجوانی داشته باشیم ؟
اختیاری ، حامد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۴۰۰،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ف‍لا۳۵‌ن۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دندان های کودک من :چگونه دندان هایی سفید و سالم به فرزندان خود هدیه دهیم ؟
اسدالله زاده ، سارا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۴۰۰،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RK‬,‭۵۵،/‌ک۹،‌ف‍لا۴۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای درمان نگهدارنده با متادون در وابستگان به مواد افیونی راهنمای عملی درمانگران
مکری ، آذرخش ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۴۰۳،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۷ر۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مادر خوب مادر بد :بحثی پیرامون وجود احساسات متناقض در روابط مادر و فرزند
مشتاق ، نهاله ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۴۰۰،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۵‬,‭‌م۵‌م۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از عود
معارف وند، معصومه ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۲۲۸۸،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۶۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیشه ؛ غول چراغ جادو، یا، اهریمن خفته :هر آنچه شما باید در مورد شیشه ( مت آمفتامین )بدانید
فرهودیان ، علی ، ۱۳۵۱- ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭،/‌ش۹،‌ف۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه ی مغزی :چگونه توان مغزی خود را در حین درمان بیماری اعتیاد، بهبود و ارتقا دهیم ؟
اختیاری ، حامد، ۱۳۵۷- ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲۴،‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پیمایش ملی سلامت روان ۹۰- ۱۳۸۹
تهران مهرسا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۹۷۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ماجرای جدال دیو و فرشته :هر آنچه بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و خانواده های آن ها باید در مورد شیشه ( مت آمفتانین )بدانند
اختیاری ، حامد، ۱۳۵۷- ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲،‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خشم :چگونه خشم یا عصبانیت خود را مدیریت کنیم ؟
قنبری ، امیر،۱۳۵۷- ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵،‌ق۸۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چگونه در طول درمان بیماری اعتیاد دندان هایی سفید و لثه هایی سالم داشته باشیم ؟
شکرچی زاده ، هاجر ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RK‬,‭۳۰۱‬,‭‌ش۸‌چ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی و فرزندان ما :چگونه شخصیت اجتماعی فرزندانمان را برای مقابله با آسیب های اجتماعی شکل دهیم ؟
اختیاری ، حامد، ۱۳۵۷- ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۶‬,‭‌ف‍لا۳۳آ۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بسته کاغذی مدادی ارزیابی شناختی در آزمودنی های فارسی زبان PCAP
رضاپور، تارا ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۷۱‬,‭ر۶‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2