کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍وادم‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
داس‍ت‍ان‌ -م‍وادم‍خ‍در
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍وادم‍خ‍در
م‍وادم‍خ‍در -- ای‍ران‌
م‍وادم‍خ‍در -- ق‍اچ‍اق‌
م‍وادم‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍وادم‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- ام‍ری‍ک‍ا
م‍وادم‍خ‍در -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍او خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍وادم‍خ‍در -- ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍وادم‍خ‍در -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍وادم‍خ‍در -ج‍اس‍ازی‌
م‍وادم‍خ‍در(ف‍ق‍ه‌)
 
پدیدآور:
ب‍اق‍رزاده‌م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ ، اح‍د
ت‍ق‍وی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ح‍ج‍ت‍ی‌ ، س‍وده‌
زک‍ری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
ص‍رام‍ی‌ ، رض‍ا
غ‍ن‍ج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍اض‍ل‍ی‌ ، ع‍ص‍م‍ت‌
م‍ح‍ت‍ش‍م‍ی‌ پ‍ور، ع‍م‍اد
واث‍ق‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،۱۳۱۷-
گ‍ن‍اب‍ادی‌ ن‍ورع‍ل‍ی‍ش‍اه‌، م‍لاع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
رس‍ان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
م‍رک‍ز م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در ن‍اج‍ا
م‍ول‍ف‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
گ‍ل‍ه‍ای‌ م‍ح‍م‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
رویکردی نو به پیشگیری از اعتیاد(مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان ، کمک به جوانان برای جستجو در عصر رسانه ها)
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی ملی کنترل موادمخدر امریکا(کاخ سفید فوریه ۲۰۰۳)
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۵‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظر شهروندان تهرانی در مورد مبارزه با موادمخدر و اعتیاد
حجتی ، سوده ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۳‌ن۶‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مصرف موادمخدر در میان معتادان مرد در ایران
فاضلی ، عصمت ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزارش آماری و تحلیلی از وضعیت جهانی موادمخدر
ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزارش جهانی موادمخدر ۲۰۰۰ =troper gurd dlroW
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب ذوالفقار در حرمت کشیدن تریاک
گنابادی نورعلیشاه ، ملاعلی ؛  [۱۳۵۹]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌گ۸ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
موادمخدر از دیدگاه فقهای شیعه
صرامی ، رضا ؛  تهران اداره کل مطالعات و پژوهشهای ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ص۴‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گزارش همایش ابعاد بین المللی موادمخدر در زمینه مسایل قضایی
همایش ابعاد بین المللی موادمخدر در زمینه مسایل قضایی (نخستین :۱۳۷۷؟:ایران ) ؛  تهران سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۶۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] مولف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روشهای اختفاء موادمخدر یا جاسازیها
اداره کل مبارزه با موادمخدر ؛  تهران کمیته انقلاب اسلامی ، اداره کل مبارزه با موادمخدر   ، [۱۳۶۲؟]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
محققان و موادمخدر
ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اتیولوژی اعتیاد
محتشمی پور، عماد ؛  انستیتو عالی علوم بیمارستانی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
همکاریهای بین المللی در مبارزه با موادمخدر از دیدگاه حقوق بین الملل
باقرزاده میانجی ، احد ؛  تهران دانشگاه آزاداسلامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲‍ه۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خیال دیو
تقوی ، ابراهیم ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ت۷‌ح۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
موادمخدر واعتیاد
واثقی ، منصور،۱۳۱۷- ؛  اصفهان گلهای محمدی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭و۲‌م۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
موادمخدر و اعتیاد در آرای فقها
زکریایی ، محمدعلی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران رسانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭ز۸‌م۸‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بازرسی و آشنایی با شگردهای جاسازی
غنجی ، علی ؛  تهران مرکز مبارزه با موادمخدر ناجا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌غ ۸‌ف ‌ع‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نویسندگان و موادمخدر
ریاست جمهوری -ستاد مبارزه با موادمخدر -اداره کل مطالعات و پژوهشها ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، [۱۳۷۷]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
موادمخدر به روایت اسناد ساواک
ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز تحقیقات ، آموزش و فن آوری اطلاعات ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۲‌م۸‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3