کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍وادم‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وادم‍خ‍در - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍وادم‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۴۹ - ،گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول قانونگذاری در زمینه موادمخدر، روانگردان و اعتیاد
تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز پژوهش ، مطالعات و آموزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌س۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک قوانین و مقررات موادمخدر
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹ - ،گردآورنده ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ب۲۵‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک