کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍وادم‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍وادم‍خ‍در
م‍وادم‍خ‍در - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍وادم‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍وادم‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- ام‍ری‍ک‍ا
م‍وادم‍خ‍در -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍وادم‍خ‍در--ای‍ران‌--م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌--ن‍ظارت‌
۱.اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌.۲ . م‍واد م‍خ‍در - م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌.۳ . واح‍د(م‍وادم‍خ‍در.)
 
پدیدآور:
اس‍داف‍روز، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ب‍اق‍رزاده‌م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ ، اح‍د
ح‍ج‍ت‍ی‌ ، س‍وده‌
ذوال‍ع‍ل‍ی‌، م‍ه‍ن‍از
ش‍اک‍رم‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍ت‍ش‍م‍ی‌ پ‍ور، ع‍م‍اد
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌ راد، رض‍ا
 
ناشر:
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌
ح‍س‍ن‌ اف‍را
دادی‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و آم‍وزش‌
م‍ول‍ف‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌
ک‍وش‍ام‍ه‍ر
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رویکردی نو به پیشگیری از اعتیاد(مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان ، کمک به جوانان برای جستجو در عصر رسانه ها)
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی ملی کنترل موادمخدر امریکا(کاخ سفید فوریه ۲۰۰۳)
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۵‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظر شهروندان تهرانی در مورد مبارزه با موادمخدر و اعتیاد
حجتی ، سوده ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۳‌ن۶‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزارش آماری و تحلیلی از وضعیت جهانی موادمخدر
ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] مولف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای اختفاء موادمخدر یا جاسازیها
اداره کل مبارزه با موادمخدر ؛  تهران کمیته انقلاب اسلامی ، اداره کل مبارزه با موادمخدر   ، [۱۳۶۲؟]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اتیولوژی اعتیاد
محتشمی پور، عماد ؛  انستیتو عالی علوم بیمارستانی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
همکاریهای بین المللی در مبارزه با موادمخدر از دیدگاه حقوق بین الملل
باقرزاده میانجی ، احد ؛  تهران دانشگاه آزاداسلامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲‍ه۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
موادمخدر به روایت اسناد ساواک
ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز تحقیقات ، آموزش و فن آوری اطلاعات ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۲‌م۸‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چرا می گوئیم نه ؟!
ذوالعلی ، مهناز ؛  تهران حسن افرا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ذ۹‌چ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بهار زندگی و خطرات آن
اصفهان دادیار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول قانونگذاری در زمینه موادمخدر، روانگردان و اعتیاد
تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز پژوهش ، مطالعات و آموزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌س۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد به مواد مخدر طبیعی و صنعتی :تاریخچه ، انواع مواد مخدر، عوارض ، علل اعتیاد، راهکارها
شاکرمی ، عبدالحسین ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۲‌م۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریشه یابی اعتیاد و ترک ماده مخدر
اسدافروز، محمدتقی ؛  شیراز کوشامهر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گزارش راهبردی :تدوین شاخص های نظارتی تحقق اهداف سیاست های کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها
معصومی راد، رضا ؛  تهران کمیته مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌م۷‌گ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک