کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد م‍خ‍در - ق‍اچ‍اق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آق‍ام‍ی‍ری‌ -، س‍ی‍درض‍ا -، ۱۳۳۶- ۱۳۹۳ -- . خ‍اطرات‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ت‍ع‍رف‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
داروه‍ا -- ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍گ‍ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍س‌
س‍گ‍ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍س‌ -- ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در - ق‍اچ‍اق‌
م‍واد م‍خ‍در -- خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- ق‍اچ‍اق‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍اچ‍اق‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- ق‍اچ‍اق‌
م‍واد م‍خ‍در --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در --ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د--ق‍اچ‍اق‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍واد م‍خ‍در--م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍واد م‍خ‍در--ق‍اچ‍اق‌ داروه‍ا--س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ اع‍ت‍ی‍اد--ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آت‍ش‍ی‍ن‌، ش‍ع‍ل‍ه‌، ۱۳۵۴-
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
اس‍ع‍دی‌، س‍ی‍ده‌ن‍گ‍ار، ۱۳۵۷-
رش‍ی‍دی‌، ام‍ی‍د،۱۳۴۷-
س‍ی‍لاج‍ی‌، زول‍ت‍ان‌
ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
غ‍ن‍ج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍ل‍ب‍اب‌-ب‍راون‌، ون‍دا
م‍رت‍ض‍وی‌ ق‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍وروزی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۳۱-
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸-
ک‍ان‌، پ‍ل‌ رک‍س‍ت‍ون‌
ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍د،۱۳۵۵-
 
ناشر:
: ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ل‍ی‍س‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
اطلاع‍ات‌ :س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ارم‌
ج‍اودان‍ه‌، ج‍ن‍گ‍ل‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ ، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
دن‍ی‍ای‌ درون‌
دوران‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
م‍ی‍زان‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، پ‍ل‍ی‍س‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ (ن‍اج‍ا)
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ل‍ی‍س‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
گ‍وه‍ر م‍ن‍ظوم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
معاضدت قضایی و استرداد مجرمین با تاکید بر جرایم مواد مخدر
اردبیلی ، محمدعلی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۳۷‌م۶‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ما، اعتیاد، جامعه
آتشین ، شعله ، ۱۳۵۴- ؛  تهران گوهر منظوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان اعتیاد
عزیزی ، عبدالرضا، ۱۳۴۷- ؛  مشهد انتشارات چهارم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۳۵‌پ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل :کتاب کوچک
مرتضوی قهی ، علی ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تدابیری برای ارتقا و همکاری قضایی کمسیون مواد مخدر سازمان ملل
تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ت۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ژئوپلتیک مواد مخدر( جنوب غرب آسیا-افغانستان ، پاکستان ، ایران )
غنجی ، علی ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، معاونت آموزش (ناجا)   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌خ۲‌غ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با مواد مخدر
هاشمی ، علی ، ۱۳۳۸- ؛  تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ن۷‌ه۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سگ های موادیاب
سیلاجی ، زولتان ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، پلیس مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۲۵‬,‭‌س۹‌س۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تربیت مربی سگ موادیاب
رشیدی ، امید،۱۳۴۷- ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، پلیس مبارزه با مواد مخدر ، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۲۵‬,‭ر۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بررسی توصیفی جرایم مواد مخدر
تهران جنگل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و جنگ های معاصر
کان ، پل رکستون ؛  تهران اطلاعات :ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ک۴۶‌ک۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مواد مخدر - قاچاق همراه با قانون مبارزه با مواد مخدر...
تهران جاودانه ، جنگل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل :کتاب بزرگ
مرتضوی قهی ، علی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸،‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
عملیات ضد شورش و مبارزه با مواد مخدر
فلباب -براون ، وندا ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه ، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ک۴۷،‌ف۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دلارهای هروئینی :واکاوی و نقد سیاست های جنایی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
اسعدی ، سیده نگار، ۱۳۵۷- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲۸۲‬,‭‌ف‍لا۵د۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات موادمخدر :مبارزه با موادمخدر، مواد روان گردان ، پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به موادمخدر، استرداد مجرمین ، عفو و تخفیف مجازات محکومین ...
تهران دوران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه با مواد مخدر( کشت و تولید در افغانستان و پاکستان :)از نگاه زنده یاد سرتیپ دوم پاسدار سیدرضا آقامیری ( حمید ملکی )
نوروزی ، بهرام ، ۱۳۳۱- ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸،‌ن۹‬,‭۱۳۹۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغت
کریمی ، مجید،۱۳۵۵- ؛  تهران : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، پلیس مبارزه با مواد مخدر   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۴‬,‭‌ک۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ارکان برنامه جامع ملی :پیش نویس چشم انداز سیاست ها و راهبردهای ملی پیشگیری ، کنترل و مقابله با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر دوره زمانی ۵ ساله هماهنگ با برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴-۸۸
تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گزارش جهانی مواد مخدر۲۰۰۰
تهران ریاست جمهوری ، اداره کل روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۴۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2