کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد م‍خ‍در --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍ا--ای‍ران‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- م‍طال‍ب‌ گ‍ون‍ه‌گ‍ون‌
م‍واد م‍خ‍در --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در --ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د--ق‍اچ‍اق‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍واد م‍خ‍در -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۲۴-
اف‍ش‍ار، اس‍دال‍ل‍ه‌
ب‍رژرون‌، ه‍ان‍ری‌
ب‍ی‍ات‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
ج‍اوی‍دان‌، م‍ح‍م‍د
ح‍اج‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍اج‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ب‍ه‍اره‌، ۱۳۶۰-
ق‍ان‍ع‍ی‌ اردک‍ان‌، اع‍ظم‌
ق‍ل‍ی‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‌، ک‍ورش‌
م‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
ه‍ن‍رم‍ن‍دن‍ی‍ا، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ک‍ان‌، پ‍ل‌ رک‍س‍ت‍ون‌
ک‍اه‍ه‌، اح‍م‍د
ک‍وث‍ری‌، م‍س‍ع‍ود
ی‍ارم‍ح‍م‍دی‌، اک‍رم‌، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
آرم‍ان‌ ن‍س‍ل‌ ن‍و
آی‍ی‍ن‌ دان‍ش‌
اطلاع‍ات‌
اطلاع‍ات‌ :س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
اع‍ظم‌ ق‍ان‍ع‍ی‌ اردک‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ زری‍ن‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ف‍ی‍رارده‍ال‌
ش‍لاک‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ل‍ی‍س‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌
ک‍ول‍ه‌ پ‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر واعتیاد به آن سوغات مرگ
مهری ، محمد جواد ؛  قم آیین دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳۴۵‌م۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد غول ویرانگر
یارمحمدی ، اکرم ، ۱۳۵۹- ؛  تهران کوله پشتی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ی۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و اعتیاد به آن : انواع ، سبب شناسی و پیشگیری
محمدی ، کورش ؛  اصفهان هنرهای زیبا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳۴۵‌م۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی مواد مخدر
برژرون ، هانری ؛  تهران انتشارات بهمن برنا   ،
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۳۷‌ج ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و جنگ های معاصر
کان ، پل رکستون ؛  تهران اطلاعات :ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ک۴۶‌ک۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد با تاکید بر رویکرد مددکاری اجتماعی
کاهه ، احمد ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، پلیس مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۱۸۴‌پ۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی علل گرایش نوجوانان وجوانان به اعتیاد
هنرمندنیا، اسماعیل ؛  قزوین اندیشه زرین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده : رویکرد مددکاری اجتماعی به مسایل و آسیب های جامعه ای
آقابخشی ، حبیب ، ۱۳۲۴- ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری اجتماعی با تاکید در کار با معتاد
حاجی حسینی ، بهاره ، ۱۳۶۰- ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز مطالعات ، تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۱۶‌م۴‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزارش راهبردی :آنومی اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر
کوثری ، مسعود ؛  تهران کمیته مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۹‌گ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل تاثیر "فضای اجتماعی "بر مصرف مواد مخدر
حاجلی ، علی ؛  تهران کمیته مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ح۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر، اعتیاد، جامعه انسانی (با نگاهی به تاریخچه ، ریشه ها، بسترهای فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی ، فقهی و امنیتی )
افشار، اسدالله ؛  تهران سفیراردهال   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرآیندهای زیستی - روانی - اجتماعی در افراد وابسته به مواد مخدر
قلی زاده ، علی ؛  تبریز آرمان نسل نو   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۸‌ف۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بررسی جامعه شناسی اعتیاد در ایران با تاکید بر اعتیاد زنان
بیاتی ، پروانه ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد مرداب بی رویش
قانعی اردکان ، اعظم ؛  اردکان اعظم قانعی اردکان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۲۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش همگانی شناخت و پیشگیری از اعتیاد
جاویدان ، محمد ؛  تهران شلاک   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ج۲۴آ۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک