کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد م‍خ‍در -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- م‍ش‍اوره‌
م‍واد م‍خ‍در -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍واد م‍خ‍در( ف‍ق‍ه‌)
وج‍د( م‍واد م‍خ‍در)
 
پدیدآور:
اس‍ک‍ن‍دری‌ راد، اس‍ک‍ن‍در، ۱۳۳۰-
ب‍اص‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۴۹-
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ب‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۴۷
ح‍ک‍م‍ت‌ان‍دی‍ش‌، ع‍ل‍ی‌
خ‍ض‍ری‌، م‍ح‍م‍د ، ۱۲۷۹- ۱۳۷۸
داوری‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۴۲
ص‍درال‍س‍ادات‌، س‍ی‍دج‍لال‌، ۱۳۲۶-
ع‍ظی‍م‌ل‍وی‌ ش‍ان‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
م‍رادی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۹-
م‍ه‍رب‍ان‌ رودب‍ن‍ه‌، اح‍م‍د، ۱۳۶۱-
ک‍اش‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
ب‍ل‍ور
ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
خ‍رس‍ن‍دی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
م‍ح‍م‍دب‍رف‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اص‍ل‌
ن‍ق‍ش‌ ک‍ل‍ک‌
وف‍اق‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌: آزادان‍دی‍ش‍ان‌
ک‍ت‍اب‌ س‍م‍ن‍گ‍ان‌
ی‍اران‌ ق‍ل‍م‌، ق‍ل‍م‌ م‍ک‍ن‍ون‌، گ‍ن‍ج‌ ع‍رف‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کدام ؟ !نور یا ظلمات
اسکندری راد، اسکندر، ۱۳۳۰- ؛  تهران کارآفرینان : آزاداندیشان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از میکده تا ماتمکده اعتیاد :جامعه شناسی ابعاد فقهی - اجتماعی اعتیاد
برفی ، محمد ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مواد مخدر در متون اسلامی
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، مرکز چاپ و نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۲/۲۵‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۷۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اضرار به نفس :پژوهش فقهی - کارشناسی در مواد مخدر
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، مرکز چاپ و نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واقعیت و نقطه نظرها در زمینه مواد مخدر :مجموعه مقالات
تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭و۲۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ننگ بنگ :نگاهی به مساله مواد مخدر و مشکل اعتیاد
مرادی ، مجید، ۱۳۴۹- ؛  [قم ] نقش کلک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۴‌ن۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر :راهبردهای کاربردی پیشگیری اولیه
باصری ، علی اکبر ؛  تهران وفاق   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید عظام
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ب۲‌م۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر از دیدگاه فقه امامیه
مهربان رودبنه ، احمد، ۱۳۶۱- ؛  رشت بلور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌م۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معامله مواد مخدر وحکم شرعی آن
خضری ، محمد ، ۱۲۷۹- ۱۳۷۸ ؛  ارومیه موسسه انتشاراتی حسینی اصل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌خ۶‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و کنترل اعتیاد با نگرش اسلامی
داوری ، محمد،- ۱۳۴۲ ؛  [اصفهان ] نقش کلک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د ۲۶‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دخانیات و مواد مخدر
حکمت اندیش ، علی ؛  قم یاران قلم ، قلم مکنون ، گنج عرفان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح ۷۷د۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اکستاسی آغاز یا پایان شادی :سوء مصرف اکستاسی و مروری بر انواع مواد و داروهای اعتیادآور طبیعی و صنعتی
کاشی ، مرتضی ؛  سمنان bتلفن ناشر : ۴۴۴۹۵۸۵-۰۲۳۱,آدرس ناشر :سمنان - بلوار نهضت شمالی ، ساختمان ۸۲۶ ، واحد ۳ کتاب سمنگان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭و۳،‌ک۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شاکله فطری مشاور اسلامی اعتیاد
صدرالسادات ، سیدجلال ، ۱۳۲۶- ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ص۳۶‬,‭۱۳۹۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
از میکده تا ماتمکده اعتیاد :جامعه شناسی ابعاد فقهی - اجتماعی اعتیاد
برفی ، محمد،- ۱۳۴۷ ؛  تهران محمدبرفی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آفت افیون :نگاهی به راهکارهای دینی و علمی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
عظیم لوی شانجانی ، بابک ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر بین الملل   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌ع۶آ۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک