کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد م‍خ‍در -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
داروه‍ا -- ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍واد م‍خ‍در -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸-
ه‍م‍ای‍ش‌ اع‍ت‍ی‍اد و خ‍ان‍واده‌( ۱۳۸۱ :ش‍ه‍رک‍رد)
 
ناشر:
آص‍ف‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
ن‍ش‍ر ت‍رخ‍ون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد
سمینار بررسی مسائل اعتیاد( نخستین :۱۳۶۴ : همدان ) ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات
تهران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
همایش علمی - پژوهشی اعتیاد و رهیافتهای فرهنگی و هنری پیشگیری از آن ( نخستین :۱۳۸۰ : گزارش نخستین همایش علمی - پژوهشی اعتیاد و رهیافتهای فرهنگی و هنری پیشگیری از آن
رشت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان ، دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات منتخب همایش اعتیاد و خانواده شهرکرد ۱۱ و ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۱
همایش اعتیاد و خانواده ( ۱۳۸۱ :شهرکرد) ؛  شهرکرد آصف   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با مواد مخدر
هاشمی ، علی ، ۱۳۳۸- ؛  تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ن۷‌ه۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات و سخنرانی های هم اندیشی بین المللی بسوی نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در موضوع موادمخدر6102 SSAGNU sdraowT ) اسفند۱۳۹۴)
تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزارش نشست تخصصی نقدی بر قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران با تمرکز بر اصلاحیه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مردادماه سال ۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
تهران نشر ترخون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ن۵‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک