کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد ن‍ی‍روزا --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- درم‍ان‌
دوپ‍ی‍ن‍گ‌ در ورزش‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- ب‍ی‍م‍اران‌ --ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
م‍واد ن‍ی‍روزا --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
م‍واد ن‍ی‍روزا --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍واد ن‍ی‍روزا--ای‍ال‍ات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ --درم‍ان‌
م‍واد ن‍ی‍روزا-س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌-درم‍ان‌
واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌
 
پدیدآور:
ب‍رای‍د، ب‍رای‍ان‌ ای‌
ب‍رگ‍ر، آل‍ن‌
ب‍ی‍ت‍ی‌، م‍ل‍ودی‌
ت‍ی‍س‍ون‌، م‍ری‌
خ‍ان‍ت‍زی‍ان‌،ادوارد ج‍ی‌
دن‍ی‍ن‍گ‌ ، پ‍ت‌ ،۱۹۵۰ - م‌
راج‍رز، رون‍ال‍دdlanoR ,sregoR
رس‍ول‌، ج‍ی‌.ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍او، ب‍رای‍ان‌ اف‌
لارس‍ن‌، ارن‍س‍ت‌
م‍ردان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ن‍ی‍ک‍ولاوس‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
وس‍ت‌، راب‍رت‌
پ‍ت‍ری‌، ن‍ان‍س‍ی‌
ک‍اش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ارک‍ان‌
اطلاع‍ات‌
اطلاع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
اطلاع‍ات‌:ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ال‍م‍پ‍ی‍ک‌ ورزش‌
ت‍رم‍ه‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌
ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍راء (س‌)
دک‍ل‍م‍ه‌گ‍ران‌
رش‍د
زه‍ره‌ ون‍د
س‍ال‍م‍ی‌
ف‍ی‍روزه‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوپینگ و راههای مبارزه با آن ؛ همراه با مقررات و لیست کامل داروهای غیرمجاز
مردانی ، محمدعلی ؛  اصفهان المپیک ورزش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌م۴د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای رهایی از اعتیاد برای فرد معتاد و خانواده
راجرز، رونالدdlanoR ,sregoR ؛  تهران فیروزه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭ر۲ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان اعتیاد
تیسون ، مری ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ت۹‌ت۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر تاثیر
دنینگ ، پت ،۱۹۵۰ - م ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۲۹‬,‭د ۹‌غ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هم وابستگی دیگر بس است :کسی نمی تواند حال ما را بد کند، جز خودمان ، : چگونه کنترل کردن دیگران را رها کنیم و مراقبت از خود را شروع کنیم با پیشگفتاری جدیدی از
بیتی ، ملودی ؛  تهران حسام الدین معصومیان شرقی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭‌ب ۹‌ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
وابستگی متقابل
بیتی ، ملودی ؛  تهران دکلمه گران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭‌ب۹،و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اعتیاد
وست ، رابرت ؛  تهران دانشگاه الزهراء (س )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭و۵‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرحله دوم بهبودی :زندگی
لارسن ، ارنست ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۲‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
۱۲عامل ویرانگر در فرایند بهبودی
برگر، آلن ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌ب۴د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیداری درون :رویکرد حلقه زندگی بر بهبودی از اعتیاد
نیکولاوس ، مارتین ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌ن۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مواد نیروزا : یافته ها ، تاثیرات و مضرات ، جهت استفاده ی پزشکان ، متخصصین علوم ورزشی ، مربیان و ورزشکاران
کاشی ، علی ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ک۱۶‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و ترک آن (به زبان ساده )
شاو، برایان اف ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ش۲،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
استرس ،آسیب روحی و مصرف مواد
براید، برایان ای ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۳۵‌ف‍لا۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سوء مصرف الکل و مواد مخدر
رسول ، جی .حسین ؛  تهران اطلاعات :به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۱ , ،۱۳۹۱ .
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭ر۵‌س ۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درک اعتیاد به عنوان راهی برای خوددرمانی
خانتزیان ،ادوارد جی ؛  تهران اطلاعات : ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌خ۲د ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت وابستگی (راهنمای متخصصان )
پتری ، نانسی ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دفتر مرکزی مشاوره   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌پ۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک