کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وت‍اب‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌،- ۱۳۴۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وت‍اب‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌،- ۱۳۴۵
 
ناشر:
طل‍وع‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارت برقراری ارتباط موثر" ویژه ی دانش آموزان "
موتابی ، فرشته ،- ۱۳۴۵ ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۳۶ ،‌م۷۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک