کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ف‍ت‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ش‍ک‍ل‌ زه‍ی‌، خ‍دارح‍م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ف‍ت‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پلنگ فتنه ها
شکل زهی ، خدارحم ؛  زاهدان موسسه فرهنگی هفت اقلیم شرق   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‌ش ۷‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک