کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍واد م‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارزی‍اب‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍واد م‍خ‍در دری‍ک‌ ن‍گ‍اه‌
اص‍ول‌ اخ‍لاق‍ی‌ دره‍م‍ه‌ گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍داول‌ ب‍ودج‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍واد م‍خ‍در
ح‍دود وت‍ن‍اس‍ب‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در در ب‍ی‍ن‌ ج‍وان‍ان‌
داروه‍ای‌ ت‍وه‍م‌ زا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ری‍ع‌ وال‍دی‍ن‌ درپ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از م‍ص‍رف‌ م‍واد
ش‍ی‍وع‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در درب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌
ش‍ی‍وع‌ واس‍ت‍م‍رار م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در
ق‍اچ‍اق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در
م‍رور و ن‍ق‍دی‌ ب‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا م‍واد م‍خ‍در و اع‍ت‍ی‍اد درای‍ران‌
م‍ص‍رف‌ م‍واد و ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
م‍ع‍ض‍ل‍ه‌ ه‍وی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در ، ج‍رم‌ ، آگ‍اه‍ی‌ وپ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ وت‍اث‍ی‍ی‍ر آن‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌
وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ش‍ت‌، ت‍ول‍ی‍د و م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در در م‍ن‍طق‍ه‌
پ‍روت‍ک‍ل‌ اص‍لاح‍ی‌ م‍ع‍اه‍ده‌ واح‍د م‍واد م‍خ‍در س‍ال‌۱۹۶۱
گ‍س‍ت‍رش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ اطلاع‍ات‌ م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
خ‍رس‍ن‍د، م‍ه‍رن‍وش‌،۱۳۳۸-
زک‍ری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍واد م‍خ‍در
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍واد م‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر جامعه شناسی کجروی
زکریایی ، محمد علی ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭ز۲،د۸‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فصل خیال
خرسند، مهرنوش ،۱۳۳۸- ؛  تهران انتشارات جامعه و فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌خ۵۵،‌ف۶‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پنداشت هاو واقعیت ها دانشجویان ومسئله مواد مخدر
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۵۸۵گ‌ غ‍ی‍ر چ‍اپ‍ی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برگزاری نشست های تخصصی ( ۵همایش تخصصی ) درحوزه ابعاد مواد مخدر و اعتیاد
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۶۱۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجارت مواد مخدر
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۶۴۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چالش های اخلاقی درهمه گیرشناسی مواد مخدر موضو عات ، اصول و راه کارها
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۶۵۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی تلقی مردم ازپدیده مصرف مواد مخدر و نگرش آنها نسبت به آینده آن
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۶۵۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیمایش مصرف مواد مخدر و غیر مجاز در آمستردام ۱۹۸۷-۲۰۰۱
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، ۲۰۰۱
شماره راهنما: ۶۵۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنوانسیون های بین المللی کنترل مواد مخدر ۱۹۶۱-۱۹۷۱-۱۹۸۸ پروتکل ۱۳۷۲
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۶۵۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استراتژی ملی کنترل مواد مخدر ایالات متحده آمریکا
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۶۵۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد( برای والدین )
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۶۵۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مصرف مواد و حقوق بشر تنها و خلوت ؛ ضعف ؛ معلولیت و نقص حقوق بشر
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۶۵۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گسترش سیستم یکپارچه اطلاعات مواد مخدر
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۶۵۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۶۶۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اینترنت و مواد مخدر (مجموعه مقالات نشست تخصصی )
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۵۶۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عرفی شدن مصرف موادمخدر در بین جوانان از تصور تا واقعیت
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۲۵۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مواد مخدر، جرم ، آگاهی و پیشگیری
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۶۴۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
موسیقیدان ، موقعیت ، اعتیاد
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۵۸۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فهرست مرجع مصور مواد صناعی روانگردان ( نشان های غیرقانونی )
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۶۱۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
وضعیت معضل مواد مخدر دراتحادیه اروپا و نروژ
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۶۲۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2