کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍رزائ‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ق‍ال‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا-دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
دم‍اری‌، ب‍ه‍زاد
ری‍ت‍رز، ج‍ورج‌
م‍ی‍رزائ‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
م‍ی‍رزائ‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۴۴-
م‍ی‍رزای‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
ه‍ال‍ت‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، ۱۹۵۱-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
روش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش و پژوهش نامه نویسی
هالت ، کریستین ، ۱۹۵۱- ؛  تهران روش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‍ه۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه جامعه شناسی مدرن
ریترز، جورج ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ،
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۳۵‬,‭ر۹‌ن ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش ، پژوهش گری و پژوهش نامه نویسی
میرزائی ، خلیل ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭ر۹‌م۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ی علمی مقاله نویسی
میرزائی ، خلیل ، ۱۳۴۴- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۵۰۰‬,‭‌م۸۶‌ش۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرح و پایان نامه نویسی
میرزایی ، خلیل ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‍م۹۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزشیابی سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد
دماری ، بهزاد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۴۳۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک