کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍رزم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍راع‍ت‍ی‍ادب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در در م‍ع‍ت‍ادان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌
ت‍ع‍ری‍ف‌ اع‍ت‍ی‍اد
خ‍واب‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌
م‍وادم‍خ‍در
 
پدیدآور:
اک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
رش‍ادت‌، ک‍وروش‌
ع‍ل‍ی‍ش‍اه‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍ی‍رزم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
[ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در]
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
گ‍ل‍ب‍ان‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ق‍ی‍ه‌ال‍ل‍ه‌(ع‍ج‌)، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سوء مصرف موادمخدر در زندانهای ایران
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مقدماتی هیپنوتیزم واقعیت ها و افسانه ها
میرزمانی ، محمود ؛  تهران گلبان ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج )، مرکز چاپ و نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۴۸‬,‭‌ف۲‌م۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل اجتماعی موثر براعتیاد به مواد مخدر در معتادان مراجعه کننده به جمعیت خیریه تولد دوباره شهرتهران
رشادت ، کوروش ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۶۳۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد مراکز خیریه تولد دوباره تهران درمان معتادان زیر ۲۵ سال
اکرمی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم انتظامی (دانشکده فرماندهی وستاد ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۵۸۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفتارهای پرخطر جنسی قبل و بعد از آموزش راه های انتقال VIH/SDIA و شیوه های پیشگیری از آن
علیشاهی ، فاطمه ؛  بین المللی امام خمینی علوم اجتماعی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۰۱پ‌ غ‍ی‍ر چ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزیابی سوءمصرف موادمخدر در زندانهای ایران
سازمان ملل متحد -دفتر برنامه کنترل موادمخدر)PCDNU( ؛  تهران [ ستاد مبارزه با موادمخدر]   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۳۵۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک