کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ی‍زان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍رار ج‍رم‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ اش‍خ‍اص‌ - ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ ف‍رام‍ل‍ی‌
ج‍رم‌ و ج‍ن‍ای‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ج‍رم‌ و ج‍ن‍ای‍ت‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ج‍رم‌ و ج‍ن‍ای‍ت‌ --پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ب‍ش‍ر دوس‍ت‍ان‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- ع‍دال‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ق‍اچ‍اق‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ح‍ارب‍ه‌( ف‍ق‍ه‌)
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍رات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ش‍ی‍وه‌ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۱۳۲۹
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
ج‍وان‌ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۲-
ج‍ک‍س‍ون‌، راب‍رت‌
ح‍ی‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍اس‌، ۱۳۵۳-
ره‍ام‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌،- ۱۳۳۵
س‍الاری‌ ش‍ه‍رب‍اب‍ک‍ی‌، م‍ی‍رزام‍ه‍دی‌، ۱۳۳۲-
غ‍لام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍م‍ت‍از، ج‍م‍ش‍ی‍د
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
ه‍اش‍م‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د
پ‍وت‌ وای‍ن‌، دی‍وی‍د، ۱۹۷۲-
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
معاضدت قضایی و استرداد مجرمین با تاکید بر جرایم مواد مخدر
اردبیلی ، محمدعلی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۳۷‌م۶‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۳ )جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ( مطالعه تطبیقی ...)
میرمحمدصادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۶۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط عمومی پیمان
کشاورز، بهمن ، ۱۳۲۳- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ک۵آ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حقوق جزا
میرمحمد صادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  [تهران ] نشر میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۱۴/۳‬,‭‌م۹و۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و جرم
پوت واین ، دیوید، ۱۹۷۲- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌پ۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی حقوقی - جرم شناختی تکرار جرم
غلامی ، حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۴۹‬,‭‌غ۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه رویه های بین المللی پیشگیری از جرم
تهران میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۴۳۱‬,‭‌م۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جرم قاچاق
احمدی ، عبدالله ،- ۱۳۲۹ ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۹۵‬,‭‌ف‍لا ۳‌ج۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت کشور:
سالاری شهربابکی ، میرزامهدی ، ۱۳۳۲- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۹۶/۵‬,‭‌س۲‌ج۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات تامینی و تربیتی
رهامی ، محسن ،- ۱۳۳۵ ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۹۹۶۰‬,‭ر ۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی بنیادی درباره ی جرائم سازمان یافته ی فراملی با تاکید بر :ص شست و شوی درآمد ناشی از جرم ╗
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۲‬,‭‌ف‍لا۵،‌پ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نحوه نگارش پایان نامه
حیاتی ، علی عباس ، ۱۳۵۳- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح ۹‌ن۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر روابط بین الملل
جکسون ، رابرت ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۲۴۲‬,‭‌ج۸د۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جرایم علیه اشخاص
میرمحمد صادقی ، حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۰۴۹‬,‭‌م۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری
تهران میزان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۴۱۲/۴‬,‭ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل بشردوستانه
ممتاز، جمشید ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KZ‬,‭۶۴۷۱‬,‭‌م۷‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی
اسعدی ، حسن ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲۸۲‬,‭‌ف‍لا۵‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم
جوان جعفری ، عبدالرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۳۰۶۲۰۲،آدرس ناشر :تهران - خ ایرانشهر - جنب مسجد جلیلی - پ ۳۴ - واحد ۶ میزان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۴۳۱‬,‭‌ج۹ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رهیافت های نوین پیشگیری از جرم
تهران bتلفن ناشر : ۸۸۵۴۴۱۲۴،آدرس ناشر :تهران - خ ایرانشهر - جنب مسجد جلیلی - پ ۳۴ - واحد ۶ میزان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۹۹۶۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ه۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
هاشمی ، سیدمحمد ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵‬,‭‌ی۸،‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2