کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ی‍لاد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍س‍ان‌ م‍اق‍ب‍ل‌ ت‍اری‍خ‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
 
پدیدآور:
ب‍رل‍ی‍ت‍س‌، چ‍ارل‍ز ف‍رام‍ب‍اخ‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸
رم‍ض‍ان‍ی‌، ع‍م‍ران‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ م‍ی‍لاد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ی‍لاد
م‍ی‍لاد س‍ع‍ادت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران ستاد صدمین سال میلاد امام خمینی (س )، کمیته تبلیغات و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ت۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسرار دنیاهای گمشده
برلیتس ، چارلز فرامباخ ؛  میلاد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۷۴۱‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش سازمانی
رمضانی ، عمران ؛  تهران bتلفن ناشر : ۷۷۵۹۳۲۰۴،آدرس ناشر :تهرانو- خ یونسیان - خ شهید طایی - پلاک 3 میلاد سعادت   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭ر۸‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک