کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍اص‍رزاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ن‍اص‍رزاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( م‍اج‍د )
خ‍ورش‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین جزائی با آخرین اصلاحات به ضمیمه آراء وحدت رویه شامل متن بازنگری شده قانون اساسی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌م۳۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین حقوقی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین شامل :قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴/۳۱۳۸۰‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین اساسی و مدنی :شامل متن بازنگری شده قانون اساسی ...
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌ن۲‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی کیفری و ملحقات و تتمیمات آن شامل :قانون آئین دادرسی کیفری ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۰۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اعلامیه حقوق بشر
ناصرزاده ، هوشنگ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( ماجد )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۵۷۱‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی ( حدود - قصاص - دیات )و تعزیرات مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و ملحقات و تمیمات قانون مجازات به ضمیمه قانون اقدامات تامینی و...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳۷۵‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک