کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍خ‍ع‍ی‌، ن‍وذر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- ف‍رم‌ه‍ا
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ م‍واد
 
پدیدآور:
ن‍خ‍ع‍ی‌، ن‍وذر
ن‍خ‍ع‍ی‌، ن‍وذر، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍را
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( ک‍رم‍ان‌ )
ف‍ان‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ ه‍لال‌ ای‍ران‌
ن‍وذر ن‍خ‍ع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری اولیه سوء مصرف مواد
تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر نظریه های اعتیاد به مواد مخدر
نخعی ، نوذر، ۱۳۴۸- ؛  کرمان فانوس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۳۵د۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل پرسش نامه با تاکید بر اعتیادپژوهی
نخعی ، نوذر، ۱۳۴۸- ؛  کرمان انتشارات گرا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ن۳ط۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تحلیل روایتی چگونگی معتاد شدن در افراد وابسته به مواد
نخعی ، نوذر ؛  کرمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش ( کرمان )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۳۱۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چه کنیم فرزندانمان به سیگار و قلیان آلوده نشوند؟ ۲۰ اصل ساده ولی مهم
نخعی ، نوذر ؛  کرمان نوذر نخعی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭‌ن۳‌چ۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک