کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
identity status
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌
س‍ازگ‍اری‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو و ج‍رم‌ و ج‍ن‍ای‍ت‌
ول‍ع‌ م‍ص‍رف‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
آذری‌،آرم‍ان‌
آس‍ای‍ش‌، ع‍ل‍ی‌
اح‍م‍دی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
ام‍ان‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
خ‍ی‍رآب‍ادی‌، غ‍لام‍رض‍ا
راب‍ی‍ان‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، رض‍وان‌
ش‍ک‍وه‍ی‍ان‌، م‍ی‍لاد
ع‍لائ‍ی‌ خ‍رای‍م‌، س‍ارا
م‍ی‍رزای‍ی‌ ق‍ش‍لاق‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ن‍اظم‍ی‌، ع‍ال‍ی‍ه‌
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳-
ه‍م‍رزل‍ی‌، ری‍چ‍ارد اچ‌
پ‍رزور، پ‍روی‍ز
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‌، ک‍ری‍س‌ ال‌
 
ناشر:
ات‍ق‍ی‍اء
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ )
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (اردب‍ی‍ل‌)
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌
ن‍ی‍ک‌ آم‍وز
ن‍ی‍ک‌آم‍وز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای مقابله با مشکلات زندگی
نریمانی ، محمد ؛  اردبیل نشر شیخ صفی الدین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ن۴ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل نیک آموز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ن۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رفتار درمانی
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل اتقیاء   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌ن۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی اعتیاد
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل نیک آموز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۴ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
علل اعتیاد و روشهای پیشگیری و درمان آن
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل شیخ صفی الدین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۴‌ع۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کنار آمدن با چالشهای زندگی
کلینک ، کریس ال ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌ک۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه طرحواره های ناسازگاراولیه مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد و افراد عادی
آذری ،آرمان ؛  آزاد اسلامی -واحد بابل علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۱۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مواد و جرم
همرزلی ، ریچارد اچ ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۸۷۴‌م۸‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ارزیابی شناختی ، قضاوت اجتماعی و بهزیستی هیجانی در بین افراد مصرف کننده متادون ، آمفتامین و عادی
امانی ، بهنام ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۵-۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۰۳۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی هیبنوتیزم درمانی بر پیشگیری از عود، کاهش تکانشگری و ولع در افراد ترک صکننده مواد محرک
بهشتی ، بهنام ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۵۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش بی اشتیاقی اخلاقی ، حساسیت به پاداش و خود نهان سازی در پیش بینی انگیزش و پیامدهای درمان افراد وابسته به مواد
احمدی ، شیرین ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۲۰۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه تنظیم هیجان ، کنترل عواطف و مهارت های مقابله ای با کیفیت زندگی در فرزندان افراد معتاد
علائی خرایم ، سارا ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۲۷۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
میزان شیوع بیماری های همراه روانی و جسمی در متقاضیان مداخلات درمان ، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی ( اردبیل )
ناظمی ، عالیه ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (اردبیل )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۸۲۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل بومی گرایش به اعتیاد در استان اردبیل
پرزور، پرویز ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (اردبیل )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۸۶۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
عوامل خطر ساز و محافظت کننده ولع بازگشت به مصرف مواد مخدر در بین معتادان تحت درمان نگهدارنده شهر اصفهان ( ارائه یک مدل ساختاری آینده پژوهی برای ارتقاء اثر بخشی درمانهای نگدارنده )
خیرآبادی ، غلامرضا ؛  اصفهان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش ( استان اصفهان )   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۷۰۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
عوامل خطر ساز و محافظت کننده ولع بازگشت به مصرف مواد مخدر در بین معتادان تحت درمان نگهدارنده شهر اصفهان ( ارائه یک مدل ساختاری آینده پژوهی برای ارتقاء اثر بخشی درمانهای نگدارنده )
خیرآبادی ، غلامرضا ؛  اصفهان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش ( استان اصفهان )   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۷۰۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری با شرکت در گروه معتادان گمنام بر خودکارامذی ، کاهش ولع مصرف و پیشگیری از عود اعتیاد در مردان وابسته مواد
رابیان کاشانی ، رضوان ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۶۲۴پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری )TBC( و پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی )PRBM( بر جلوگیری از عود اعتیاد و تامین سلامت عمومی افراد تحت درمان با متادون )TMM( - ۱۳۹۷
آسایش ، علی ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۶۲۸پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود شناخت های پس آسیبی و تنظیم شناختی هیجان معتادان مواجه شذه با تروما
میرزایی قشلاق ، منوچهر ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۶۳۲پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی درمان فراشناختی بر امید به زنذگی و خودکارآمدی بر معتادان کمپ ترک اعتیاد
شکوهیان ، میلاد ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۳۴پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2