کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍رن‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۹
رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌ --ارت‍ش‌
 
پدیدآور:
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
ک‍ی‍ه‌زا، ج‍ول‍ی‍ت‍و،۹۴۰-
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ش‍رن‍و
ن‍ش‍رن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هدف :تهران
کیه زا، جولیتو،۹۴۰- ؛  تهران نشرنو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵۴/۵‬,‭‌ک۹‍ه۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنا کارنینا
تولستوی ، لی یف نیکالایویچ ؛  تهران فرهنگ نشرنو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۴۹‬,‭آ۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک