کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍رن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ذی‍ری‌
ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍رات‍ج‍دد
ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ران‌ - ای‍ران‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
۱ .ای‍ران‍ی‍ان‌ - ه‍وی‍ت‌ ن‍ژادی‌.
 
پدیدآور:
ج‍ان‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ل‍وت‍ی‌، ال‍ن‍اanelE ,ittoleB ininaiG
رج‍ای‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‌
رض‍ا ق‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
روش‍ه‌، گ‍ی‌، ۱۹۲۴yuG ,rehcoR -
س‍اراپ‌، م‍ادان‌nadaM ,puraS
ش‍ف‍رس‌ ، ب‍رن‍ه‍اد ، ۱۹۳۹ - م‌drahnreB ,srefahcS .
ن‍وروزی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‍
ک‍وزر، ل‍وئ‍ی‍س‌ آل‍ف‍رد، ۱۹۱۳derflA siweL ,resoC -
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، اح‍م‍د، ۱۳۴۷-
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اگر فرزند دختر دارید : ...جامعه شناسی و روان شناسی شکل گیری شخصیت در دخترها
جانینی بلوتی ، الناanelE ,ittoleB ininaiG ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۷۲‬,‭‌ب۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشکله هویت ایرانیان امروز
رجایی ، فرهنگ ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭ر۸ر۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی مقدماتی بر پساساختارگرایی و پسامدرنیسم
ساراپ ، مادان nadaM ,puraS ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۳۱/۲‬,‭‌س۲ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی جوانان
شفرس ، برنهاد ، ۱۹۳۹ - م drahnreB ,srefahcS . ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۷‬,‭‌ش۷‌م۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های بنیادی جامعه شناسی
کوزر، لوئیس آلفرد، ۱۹۱۳derflA siweL ,resoC - ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ک۹‌ن۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تغییرات اجتماعی
روشه ، گی ، ۱۹۲۴yuG ,rehcoR - ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭ر۹۵‌ت۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جهانی شدن ، فرهنگ ، هویت
گل محمدی ، احمد، ۱۳۴۷- ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۸‬,‭‌گ۸۴‌ت۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی نخبه کشی ؛ قائم مقام ، امیرکبیر، مصدق : تحلیل جامعه شناختی برخی از ریشه های تاریخی استبداد و عقب ماندگی در ایران
رضا قلی ، علی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۲۹‬,‭ر۶‌ج۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی : انگلیسی - فارسی
نوروزی خیابانی ، مهدی ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۶۴‬,‭‌ف۲‌ن۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک