کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د.
 
پدیدآور:
ای‍زاک‌ ، اس‍ت‍ف‍ان‌، ۱۹۲۵nehpetS ,caasI -
ب‍رک‌، ل‍ورا ای‌E aruaL ,kreB .
ف‍رگ‍وس‍ن‌، ج‍ورج‌ ان‍درو
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی رشد
برک ، لورا ای E aruaL ,kreB . ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ب۴ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی
ایزاک ، استفان ، ۱۹۲۵nehpetS ,caasI - ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭آ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی
فرگوسن ، جورج اندرو ؛  [تهران ] نشر ارسباران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ف۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک