کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
 
پدیدآور:
ب‍ری‍ن‍ک‍م‍ن‌، ری‍ک‌kcir ,namknirB
ک‍ری‍م‌پ‍ور، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۷-
ک‍ول‍م‍ن‌، ورن‍ان‌، ۱۹۴۶-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد چیست و معتاد کیست ؟
کولمن ، ورنان ، ۱۹۴۶- ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقشی بر تصویر دیگر
کریم پور، حسن ، ۱۳۲۷- ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۸۴‬,‭ر۹‌ن۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رویارویی با افراد ناهنجار (:چگونه ار ناهنجارترین آدمها دوستان خوب بسازیم )
برینکمن ، ریک kcir ,namknirB ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴/۳‬,‭ر۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک