کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ج‍م‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۴-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ج‍م‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گذرگاه عبرت :ماجراهای تاریخی مکافات و بازتاب عمل
کریمی نیا، محمدعلی ، ۱۳۳۴- ؛  قم نشر جمال   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۹/۵‬,‭‌ک۴‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک