کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ -- )ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۶-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر - م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی :اموال و مالکیت
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۴۶‬,‭‌ک۲د۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دادگستر - میزان   ، ۱۳۸۱-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک