کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌
ک‍ری‍ش‍ن‍ا م‍ورت‍ی‌، ج‍ی‍دو، ۱۸۹۵- ۱۹۸۶uddiJ ,itruM anhsirK
 
پدیدآور:
اس‍ت‍روس‍ک‍ای‍ا
ک‍ری‍ش‍ن‍ام‍ورت‍ی‌، ج‍ی‍دو، ۱۸۹۵- ۱۹۸۶
 
ناشر:
ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر تعلیم و تربیت در شخصیت کودک
استروسکایا ؛  تهران نشر دنیای نو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۱۱۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برای جوانان
کریشنامورتی ، جیدو، ۱۸۹۵- ۱۹۸۶ ؛  [تهران ] نشر دنیای نو   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۸۵‬,‭‌ک۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک