کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر س‍م‍اط- ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍ی‍لان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
پ‍ارک‌، ج‍ان‌ اورت‌، ۱۹۲۸-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر س‍م‍اط- ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍ی‍لان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
پارک ، جان اورت ، ۱۹۲۸- ؛  [تهران ] نشر سماط- انتشارات گیلان   ، ۱۳۷۲-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۵‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک