کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ق‍طره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ -- درم‍ان‌
ح‍ش‍ی‍ش‌
ح‍ش‍ی‍ش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ش‍م‌
داروه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ چ‍ک‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
ک‍ودک‍ان‌--روان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌ س‍رت‍خ‍ت‍ی‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
ب‍ی‍ل‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌ ، روزام‍ون‍د
ت‍ق‍وا، اردوان‌
س‍رگ‍ل‍زای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ع‍رب‍گ‍ل‌، ف‍ری‍ب‍ا
ف‍ی‍ش‍ر، م‍ارک‌، ۱۹۵۳ - م‌
ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و
ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و، ۱۳۴۶-
ل‍رن‍ر،ه‍ری‍ت‌ گ‍ل‍ده‍ور
ک‍ون‍درا، م‍ی‍لان‌
گ‍ری‍س‍ت‌، ج‍ان‌ ه‍وت‌، ۱۹۳۹htuH nhoJ ,tsierG
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی و درمان آن :آخرین اطلاعات درباره افسردگی و راه های درمان آن
گریست ، جان هوت ، ۱۹۳۹htuH nhoJ ,tsierG ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و جامعه :جامعه شناسی فرهنگ
بیلینگتون ، روزاموند ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زندگی بدون سیگار
قهاری ، شهربانو، ۱۳۴۶- ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ق۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام درمان رفتاری - شناختی برای سوءمصرف حشیش ( ویژه مراجعان )
قهاری ، شهربانو ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۹‬,‭‌ش۲ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بهره گیری مثبت از خشم : راهنمایی موثر برای الگوهای رفتار در بهبود...
لرنر،هریت گلدهور ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵‌ل۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سلامت روانی واختلالات روان پزشکی در کودکان و نوجوانان ( راهنمای والدین )
عربگل ، فریبا ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌ع۴‌س ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دارودرمانی در روان پزشکی
احمدی سرتختی ، امیرمسعود ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۱۵‬,‭‌ف‍لا۳د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دانستنی هایی برای والدین و پاسخ درباره ی حشیش
تقوا، اردوان ؛  تهران bآدرس ناشر :خ فاطمی خ ششم پلاک ۳ نشر قطره نشر قطره   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۲۹۵‬,‭‌ح۵،‌ت۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد از سبب شناسی تا درمان
سرگلزایی ، محمدرضا ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س ۴۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بار هستی
کوندرا، میلان ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۵۰۳۹/۲۷‬,‭و۹،‌ب۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام درمان رفتاری - شناختی برای سوءمصرف حشیش ( ویژه ی درمانگران )
قهاری ، شهربانو، ۱۳۴۶- ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۹‬,‭‌ش۲،‌ق۸۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حکایت دولت و فرزانگی
فیشر، مارک ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۵‬,‭‌ی۵،‌ح۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک