کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍ت‍ص‍اری‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌م‍ان‍ده‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ارش‍ال‌، ن‍ان‍س‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ک‍ی‍گ‌، ای‍زاب‍ل‌
م‍ی‍لان‍ی‌ف‍ر، ب‍ه‍روز
ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی
میلانی فر، بهروز ؛  [تهران ] نشر قومس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ع۷‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
میلانی فر، بهروز ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌م۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی - فارسی ( آکسفورد)
مکیگ ، ایزابل ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۴۶۰‬,‭‌م۶۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نشانه های اختصاری ( کوته نوشته ها)
مارشال ، نانسی ، گردآورنده ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۹۳‬,‭‌م۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زنجیره تنازهی در سیاست و روابط بین الملل
کاظمی ، علی اصغر ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۱‬,‭‌ک۲ز۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک